Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

19 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»

Προμήθεια 1000 πλαστικών καρεκλών και 20 πλαστικών τραπεζιών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη

ΤΚ: 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Ιωάννης Τασιάκος, Τηλ. 2313 313 145

email: tasiakos.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr

Προς:


Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»

CPV: 39112000-0 «Καρέκλες», 39121200-8 «Τραπέζια»

Προϋπολογισμός: 16.504,40 €


Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια 1000 πλαστικών καρεκλών και 20 πλαστικών τραπεζιών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης καθαρής αξίας 13.310,00 €, επιπλέον ΦΠΑ 3.194,40 € σύνολο δαπάνης 16.504,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προσφορά θα πρέπει να δίνεται για το σύνολο των ειδών, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της με αριθ. 10/32825/04-06-2024 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. αριθ. 512/34076/13-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 24REQ014933072 2024-06-13 και ΑΔΑ: 9ΔΡΛΩΚΙ-6ΧΔ για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και β) η αριθμ. 532/2024 βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, φάκελο προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά (υπάρχει έντυπο)

2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) έχει λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων της με αριθ. 10/32825/04-06-2024 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, γ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που αναλύονται στη μελέτη, δ) τα είδη που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης, τοποθεσίας, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο ή το κόστος της συγκεκριμένης προμήθειας.

6. Πιστοποιητικά και πιστοποιήσεις που ορίζονται στη με αριθ. 10/32825/04-06-2024 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αναλύονται στη με αριθ. 10/32825/04-06-2024 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και την υπογραφή του.

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί με βεβαίωση από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και από το άρθρο 107 του Ν.4782/2021.

Τα προϊόντα θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε αποθήκη εντός του Δήμου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η δαπάνη φόρτωσης μεταφοράς και εκφόρτωσης βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να κατέχει όλες από το Νόμο άδειες προκειμένου να εκτελεί την προμήθεια. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των ειδών από τον αρμόδιο προϊστάμενο, εφόσον δεν διαπιστωθεί καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιος: κος Τασιάκος Ιωάννης, τηλ.: 2313 313145

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ