Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Εκπόνηση προφίλ υγείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Εκπόνηση προφίλ υγείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»
Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες για την «Εκπόνηση προφίλ υγείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.142,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 478/30814/20-05-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ : 24REQ014780012 2024-05-20 και ΑΔΑ: 6ΜΦ7ΩΚΙ-8ΛΡ και β) η αριθ. 489/20-05-2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, φάκελο προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr έως και την Δευτέρα 03 Ιουνίου και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά.

2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του αρ. πρωτ. 30750/20-05-2024 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Τμήμα Απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, εθελοντισμού και προαγωγής της υγείας του Δήμου β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η τιμή προσφοράς σας δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναλύονται στη μελέτη.

6. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

7. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ζητούνται με το αρ. πρωτ. 30750/20-05-2024 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

8. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθ. πρωτ. . 30750/20-05-2024 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναλύονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 18 μήνες από την ημέρα ανάρτησής του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως 50% αυτής, ήτοι εννέα (9) μήνες μετά τη λήξη αυτής ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της διάρκειας της και μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, εθελοντισμού και προαγωγής της υγείας, η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 33 του Ν.4608/2019). Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων θα γίνεται με βεβαίωση, που θα εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και από το άρθρο 107 του Ν.4782/2021)

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 30750/20-05-2024 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιος Τασιάκος Ιωάννης, τηλ. 2313 313145, email: tasiakos.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr, και από την συντάκτρια του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών κα Δαλάτση Νικολέττα, Τηλ.:2313 329523, e-mail: dalatsi.nikoletta@n3.syzefxis.gov.gr


Μ.Ε.Δ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ