Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Συνολικού Ποσού 29.760,00€ με ΦΠΑ

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΟΜΑΔΑ Γ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» των υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή & συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.760,00€ (24.000,00€ καθαρή αξία + 5.760,00€ ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.

               Η σχετική διαδικασία έχει εγκριθεί με την αρ.134/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ενώ ο αρχικός διαγωνισμός έχει εγκριθεί με την αρ. 185/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 6Χ64ΩΚΙ-9Γ9).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 203/7921/07-02-2024 (ΑΔΑ: 99ΘΑΩΚΙ-Ζ79) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η αρ. 206/2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές, Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 30-04-2024 ημέρα Μ.ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

Η προσφορά θα περιέχει:

1.Έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

2.      Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

3.Φορολογική ενημερότητα.

4.      α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτάεφόσον έχουν εκδοθείέως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολήςτους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ είναι αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

6.Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή για την υπό ανάθεση υπηρεσία, από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών.

7.Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

· Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

· Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

8.Πίνακα κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου συνεργείου επισκευών με όσα αναλυτικά ζητούνται να αναφέρονται σε αυτόν σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 55681/04-07-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

9.Πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού που φέρει η ιδιόκτητη επιχείρηση του συνεργείου επισκευών με όσα αναλυτικά ζητούνται να αναφέρονται σε αυτόν σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 55681/04-07-2023 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

10.Κατάλογο με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν, με τα ονοματεπώνυμα, τις τεχνικές ειδικότητες και τον φορέα ασφάλισης. Ελάχιστη απαίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, να απασχολούνται τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες, αντίστοιχης ειδικότητας για τις επισκευές της ομάδας Γ

11.  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:

α) είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συνεργείου επισκευών, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες επισκευής, με αναφορά στην ακριβή δ/νση του συνεργείου και

β) δεν θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.

12.  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:

α) η επιχείρηση αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργείο για θέματα επισκευών – συντήρησης όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της ομάδας Γ ή

β) η επιχείρηση αποτελεί ανεξάρτητο συνεργείο για θέματα επισκευών – συντήρησης όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της ομάδας Γ

13.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).

14.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:

α) ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση θα μεταβεί και θα επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής θα το παραλάβει και θα το μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.

β) Όσον αφορά στα μηχανήματα που δεν μπορούν να μεταβούν οδικώς στο συνεργείο (όπως πχ. φορτωτές) η επιχείρηση, εφόσον αδυνατεί να τα επισκευάσει επί τόπου, θα τα παραλάβει, θα τα μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή και θα τα παραδώσει στο Δήμο με δικά της μέσα και

έξοδα.

γ) ότι η επιχείρηση, εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

15.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει το χρόνο εγγύησης των επισκευαστικών εργασιών και των χρησιμοποιούμενων για το σκοπό αυτό ανταλλακτικών (εφόσον προκύπτει ότι η πρόωρη φθορά ή υποβάθμιση της λειτουργίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης). Η ανωτέρω εγγύηση νοείται ως η χωρίς χρέωση και άμεση αποκατάσταση / επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που είχε αρχικώς επισκευασθεί και εμφάνισε εκ νέου αστοχία στη λειτουργία του, είτε εξ’ αφορμής του υλικού, είτε εξ’ αφορμής της εργασίας αυτό καθ’ αυτό που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της εργασίας ή της τοποθέτησης του ανταλλακτικού. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά την παρεχόμενη εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει.

16.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι όσα δηλώνει

α) στον πίνακα κτιριακών εγκαταστάσεων του συνεργείου,

β) στον πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου και

γ) στον κατάλογο οχημάτων του κινητού συνεργείου

είναι ακριβή και αληθή.

17.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον έλεγχο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης του συνεργείου επισκευών, που ο ίδιος δηλώνει κατά την προσφορά του.

18.Αντίγραφα αδειών λειτουργίας (σε ισχύ) ή άλλων εγγράφων πιστοποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που απαιτούνται για την ομάδα Γ

19.Αντίγραφα αδειών άσκησης επαγγέλματος (σε ισχύ) του ιδίου ή/και του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, που πρόκειται να απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών της ομάδας Γ. Αφορά τις τεχνικές ειδικότητες που θα αναφέρονται στον κατάλογο του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού της τεχνικής έκθεσης.

20.Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 (πρόσφατη έκδοση και σε ισχύ) ή ισοδύναμο αυτού.

21.……………………

22.Άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής οργάνων μέτρησης και ελέγχου

23.Άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης οργάνων με επέκταση εργασιών σε ψηφιακού ταχογράφους

24.Γνωστοποίηση έναρξης χορήγησης σε τεχνίτες και συνεργεία ψηφιακών ταχογράφων 2ης γενιάς (ευφυών ταχογράφων)

25.Εξουσιοδότηση συνεργείου για τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας

26.Βεβαίωση χορήγησης διακριτικού σήματος εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταχογράφων.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνεςδηλώσεις γίνονται αποδεκτέςεφόσον έχουν συνταχθείμετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνηδήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 55681/04-07-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στη με αριθ. πρωτ. 55681/04-07-2023 μελέτη.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Γ ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προσκομίζετε πριν την υπογραφή της σύμβασης .

Το ύψος της εγγυητικής ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Δημοτική Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από τον Αναπλ. Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4872/2021.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, όπως αυτές θα πραγματοποιούνται τμηματικά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Παραδεισοπούλου Αναστασία κα. Μοναστηρίδου Αλεξάνδρα και κ. Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172 και 175, καθώς και από τον μελετητή κ Eσκιτζή Αναστάσιο τηλ. 2310-625500.