Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Απριλίου 2024

“Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας της οριοθετημένης από το Γ.Π.Σ. Περιοχής Π. Λεβαντή στην Π.Ε. 1 της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών"

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρείται σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου 377

του Ν. 4412/2016, ανακοινώνει ότι:


Κατατέθηκε στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών η “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της οριοθετημένης από το Γ.Π.Σ. Περιοχής Π. Λεβαντή στην Π.Ε. 1 της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών”, που εκπονήθηκε από την Κουτάλου Βασιλική, Γεωλόγο, πτυχιούχο μελετητή Γ΄ τάξης στην κατηγορία 20, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοποίηση των τριών μελετών με τίτλο: “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας της οριοθετημένης από το Γ.Π.Σ. Περιοχής Π. Λεβαντή στην Π.Ε. 1 της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών” (αρχική μελέτη) και των επισυναπτόμενων σε αυτήν μελετών με τίτλους: “Γεωλογική Μελέτη για την ευστάθεια των πρανών της οριοθετημένης από το Γ.Π.Σ. Περιοχής Π. Λεβαντή στην Π.Ε. 1 του Δήμου Νεάπολης Συκεών” καθώς και “Γεωτεχνική Μελέτη για την ευστάθεια των πρανών της οριοθετημένης από το Γ.Π.Σ. Περιοχής Π. Λεβαντή στην Π.Ε. 1 του Δήμου Νεάπολης Συκεών”, σε ένα επικαιροποιημένο τεύχος και σύμφωνα με το φύλλο ελέγχου της Περίπτωσης Γ του Παραρτήματος της σχετικής νομοθεσίας, με σκοπό το επικαιροποιημένο πλέον τεύχος να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Γενική Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, για την έκδοση της έγκρισής του. Η μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα για το Δήμο Νεάπολης- Συκεών.


ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανακοίνωση