Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

13 Μαρτίου 2024

Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και περιφερειακά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και περιφερειακών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.182,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313310, Ε-mail: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά σε εφαρμογές λογισμικού και περιφερειακά.

3. Κωδικοί CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού, 48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης, 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα), 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 38652120-7 Βιντεοπροβολείς

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών του κάθε τμήματος. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ανάλογα με το τμήμα από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της. Αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.1 της διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης): Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ανά τμήμα. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.1 της διακήρυξης.

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 346601

11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 18.03.2024 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28.03.2024 και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01.04.2024 και ώρα 10:00π.μ. , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ