Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

15 Φεβρουαρίου 2022

«Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των Κ.Α.Π.Η.»

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.311,55€

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

To Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των Κ.Α.Π.Η. του νομικού προσώπου, έτους 2022 και 2023 αλλά και για την πραγματοποίηση πρωινών ή απογευματινών περιπάτων ή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και του εκπαιδευτικού προγράμματος των Κ.Α.Π.Η. και των παιδικών και βρεφικών σταθμών, του νομικού προσώπου, εντός και εκτός του Πολεοδομικού συγκροτήματος έτους 2022 και 2023», για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.311,55€.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (22PROC010056772 2022-02-15)

ESPD