Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

7 Νοεμβρίου 2023

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 
Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.644,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1068/88091/20-10-2023 απόφαση πολυετούς δαπάνης με ΑΔΑ: 9Ψ1ΦΩΚΙ-Γ4Σ β) η αριθμ. πρωτ. 88305/23-10-2023 βεβαίωση της αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση: Στρατηγού ΣτεφάνουΣαράφη & ΙωάννουΜιχαήλ 1- Τ.Κ.56625Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1.Έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο (υπάρχει υπόδειγμα).

2.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).

3.Φορολογική ενημερότητα.

4.α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθμό πρωτ. 87300/19-10-2023τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η τιμή προσφοράς σας δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναλύονται στη μελέτη.

6.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτάεφόσον έχουν εκδοθείέως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολήςτους.

7.Όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και νομιμοποιούν το ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. για τον τεχνικό έλεγχο όλων των κατηγοριών οχημάτων που αναφέρονται στην ανάθεση.

8.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας τους, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η δυνατότητα διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων και σε βαρέα οχήματα.

9.Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι ο αριθμός εξυπηρέτησης σε ημερήσια βάση θα είναι τουλάχιστον δύο (2) οχήματα ανά κατηγορία.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνεςδηλώσεις γίνονται αποδεκτέςεφόσον έχουν συνταχθείμετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνηδήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθμ. Πρωτ. 87300/19-10-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναλύονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού.

Στην περίπτωση που δεν θα έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό εντός των δύο ετών θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και έξι (6) μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει το συμμετέχοντα για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της υποβολής της.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεσηόλων των όρων της σύμβασηςκαι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4872/2021. Η παραλαβήθα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με αριθμ. Πρωτ. 83700/19-10-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την ολοκλήρωση μέρους των εργασιών και τη βεβαίωση ορθής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο με αριθμ. πρωτ. 83700/19-10-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο 100% της συμβατικής αξίας.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασηςανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδια: κα Σπανού Άννα, τηλ. 2313 313181 καιαπό τον μελετήτη κ. Εσκιτζή Αναστάσιο τηλ. 2310 625500.


Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Υπηρεσιών και Νέας Γενιάς
Τερζίδου Αλεξάνδρα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΙΙ Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΙΙΙ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης