Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

25 Σεπτεμβρίου 2023

Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών στις Αυτοδιοικητικές εκλογές στις 08/10/2023 και των επαναληπτικών τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 

              

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών στις Αυτοδιοικητικές εκλογές στις 08/10/2023 και των επαναληπτικών τους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.960,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 654/78596/20-09-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η αριθμ. 687/2023 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος,στη διεύθυνση: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1.Οικονομική προσφορά.

2.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).

3.Φορολογική ενημερότητα.

4.α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αρ. πρωτ. 76544/13-09-2023 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών & Μελετών β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών.

7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.

8. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP Σύστημα διαχείρισης κρίσιμων σημείων ελέγχου) οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν τα ανάλογα πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και συγκεκριμένα (ISO 22000: σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ή IFS: πιστοποιεί την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής, ή BRC: σύστημα ασφάλειας τροφίμων, ή ισοδύναμο).

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (τιμή μονάδας), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας ειδών σίτισης αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 76544/13-09-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου.

Τα είδη στα οποία αφορά η προμήθεια, θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Κοινοτικές, τις Αγορανομικές, τις Κτηνιατρικές και τις Υγειονομικές διατάξεις.

Το σύνολο των πακέτων ανέρχεται πεντακόσια εξήντα (560) πλήρη γεύματα (140 Εκλογικά Τμήματα Χ 4 μέλη Εφορευτικής Επιτροπής) για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και άλλα τόσα για τις τυχόν επαναληπτικές της 15ης Οκτωβρίου 2023, συνολικά 1.120 πακέτα σίτισης).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία, χωρισμένα ανά πακέτο.

Η παράδοση των 560 πακέτων σίτισης θα γίνει την Κυριακή 08/10/2023 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 10:00π.μ., στα σχολεία που θα λειτουργούν ως εκλογικά κέντρα και θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου στον ανάδοχο εγκαίρως. Τα υπόλοιπα 560 πακέτα θα παραδοθούν εφόσον υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τη διανομή των γευμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα / αίθουσα των σχολικών συγκροτημάτων.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές, ο Δήμος δεν θα προμηθευτεί τις επιπλέον ποσότητες, επομένως ο ανάδοχος θα πληρωθεί για τις παραδοτέες ποσότητες των εκλογών της 08/10/2023.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών από τον αρμόδιο προϊστάμενο, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδια: κα Σπανού Άννα τηλ. 2313 313181 και από τον μελετητή κ. Τασιάκο Ιωάννη τηλ. 2313 313145.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Υπηρεσιών και Νέας Γενιάς


Τερζίδου Αλεξάνδρα


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


I.   Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών

II.    Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης