Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Αυγούστου 2023

Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Νεάπολης–Συκεών 2023-24 AM 14/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 2023-24»

με CPV: 45453000-7, Προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.800.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 934.053,65 € και κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 408.457,41 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα).

1. Η διακήρυξη του έργου η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”

της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosneapolis-sykeon.gr ενημέρωση με αναφορά στο συστημικό αριθμό του έργου στο “ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ”

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/9/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 12/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ.

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του προϋπολογισμού με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ

τους σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 περίπτωση α του Ν.4412/2016

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που

δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών που είναι

εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων.

4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής,που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων τριάντα δυο ευρώ

και είκοσι λεπτά (29.032,20 €) και ισχύος μέχρι 05/11/2024. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

είναι δέκα τρείς (13) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδιόυς Πόρους του Δήμου με 1.800.000,00 €.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Νεάπολης - Συκεών.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Συκιές, 23/08/2023

Ο Αντιδήμαρχος


Γκατζές Στέλιος