Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

9 Μαΐου 2023

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Β Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Συνολικού προϋπολογισμού: 10.166,76€

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Ομάδα Β΄ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, των κτηρίων του νομικού προσώπου και προμήθεια αντίστοιχου ηλεκτρολογικού υλικού, για δύο έτη», με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.