Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Απριλίου 2023

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των ιατρείων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Προϋπολογισμού 91.321,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την   Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των ιατρείων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών,  συνολικού προϋπολογισμού 91.321,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)