Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

8 Απριλίου 2022

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών στεγάνωσης για τις ανάγκες των δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

Προϋπολογισμού 198.415,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών στεγάνωσης για τις ανάγκες των δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών , προϋπολογισμού 198.415,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ