Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

13 Απριλίου 2022

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΤΕ Νοσηλευτών στο Α’ ΚΑΠΗ Συκεών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ)»

Με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες

Προκήρυξη 1/2022 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ. 206 Ν.4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021

Προκήρυξη 1/2022 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας του προσωπικού που τελεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ. 206 Ν.4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021 μίας (1) θέσης ΤΕ Νοσηλευτών στο Α’ ΚΑΠΗ Συκεών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ)» με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά keyns.prok@gmail.com . Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (ΚΕΥΝΣ) τηλ. επικοινωνίας: 2313 329520 Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση από τη Πέμπτη 14/04/2022 έως το Σάββατο 23/04/2022 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, keyns.prok@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ