Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

7 Δεκεμβρίου 2022

Προµήθεια χηµικών και απολυµαντικού υλικού για τον καθαρισµό του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειµένου να προβεί στην ανάθεση που αφορά την προµήθεια χηµικών και απολυµαντικού υλικού για τον καθαρισµό του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Συκεών, προϋπολογισµού 24.800,62 €, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις οικονοµικές προσφορές τους σφραγισµένες στο γραφείο προµηθειών της επιχείρησης, έως και την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ. σύµφωνα µε το υπ. αριθ. 4808/2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.