Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Νοεμβρίου 2022

Ανάθεση της προμήθειας και την ρίψη πυροτεχνημάτων, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

Προϋπολογισμού 3.340,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ)


Νεάπολη 23/11/2022

Αρ. πρωτ. 4674


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας και την ρίψη πυροτεχνημάτων, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων, προϋπολογισμού 3.340,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης, έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ. σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 4667/2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο


2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου


3. Φορολογική ενημερότητα


4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε, στην καταβολή εισφορών.


5. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής του (Άρθρο 43, παρ.7 περ. γ του Ν.4605/2019


6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αντί ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 7αβ, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 80


Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών.


Πληροφορίες για αντίγραφα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από το τμήμα προμηθειών της επιχείρησης (Τέρμα Ελ. Βενιζέλου & Γληνού γωνία, Νεάπολη Θεσ/νίκης, περιοχή Στρεμπενιώτη, πίσω από το κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosneapolis-sykeon.gr. Τηλ. επικοινωνίας 2313329549 & 2313329566. Αρμόδιοι υπάλληλοι Σοφία Παναγιωτίδου & Στέλιος Υετίων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σημ.: Λόγω τεχνικού προβλήματος τα σχετικά αρχεία δεν μπορούν να αντληθούν από το site και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από σχετική αίτηση στο εξής mail: panagiotidou.sofia@n3.syzefxis.gov.gr.