Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Νοεμβρίου 2022

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 81.999,96 €

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ


Συκιές, 22/11/2022

Αρ.πρωτ. 103757


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 81.999,96 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τους παρακάτω όρους:


1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313410, Ε-mail: geogiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr


2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά καθώς και εφαρμογές λογισμικού.


3. Κωδικοί CPV: 48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας, 48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης, 48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης, 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού, 30237240-3 Κάμερες Ιστού, 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231310-3 Επίπεδες οθόνες, 30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών, 30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 32342200-4 Ακουστικά αυτιών, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές, 31212200-7 Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων.


4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερεις ομάδες/τμήματα: Β, Γ, Δ και Ε. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε ομάδας/τμήματος. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.


5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ανάλογα με το τμήμα από 4 έως 36 μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της. Αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.1 της διακήρυξης.


6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής


8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


9. Εγγυήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης): Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ανά ομάδα/τμήμα. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.1 της διακήρυξης.


10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 177596


11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 09.12.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/12/2022 και ώρα 12:00 , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


12. Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΡ. 177596