Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

31 Μαΐου 2022

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 641.956,30€ με ΦΠΑ

Περίληψη διακήρυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές, 31/5/2022

Αρ.πρωτ. 46977


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 641.956,30€ με ΦΠΑ, με τους παρακάτω όρους:


1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313145, Ε-mail: geogiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr


2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2022-23-24, που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους


3. Κωδικοί CPV: 18141000-9 Γάντια εργασίας, 18444100-4 Κράνη ασφαλείας, 18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής, 33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών, 35814000-3 Μάσκες αερίου, 33733000-7 Γυαλιά ηλίου, 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφάλειας, 18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα, 18816000-2 Γαλότσες


4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις ομάδες/τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας/τμήματος


5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο και δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης, για έξι (6) μήνες


6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


7. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής


8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


9.Εγγυήσεις: Απαιτούμενες Εγγυήσεις: (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης). Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., ανά ομάδα/τμήμα. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του αρ.21 του ν.4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης


10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 162250.


11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16.06.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 06.07.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 07.07.2022 και ώρα 09.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Υποχρεωτική κατάθεση δείγματος έως και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 02.06.2022. Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύθηκε και στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΟ