Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου

Υποβολή αιτήσεων από 14-11-2022 έως 23-11-2022

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.


Επισυνάπτονται λεπτομερής ανακοίνωση, έντυπο αίτησης και παράρτημα.