Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Ιουνίου 2022

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καθαρισμού, απόσμησης, εντομοαπώθησης κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων οχημάτων, οδοστρωμάτων λαϊκών αγορών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 124.140,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές, 22/06/2022

Αρ.πρωτ. 54519


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καθαρισμού, απόσμησης, εντομοαπώθησης κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων οχημάτων, οδοστρωμάτων λαϊκών αγορών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 124.140,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Νεάπολης-Συκεών, δ/νση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, ΤΚ 56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 313141, 172, 175. e-mail:georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr.


Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καθαρισμού, απόσμησης, εντομοαπώθησης κάδων απορριμμάτων, απορριμματοφόρων οχημάτων, οδοστρωμάτων λαϊκών αγορών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται στην έκθεση τεχνικών προδιαγραφών


Κωδικοί CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24965000-6 “Ένζυμα” και 33691000-0 “Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά”

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία, δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιτρέπεται η συμμετοχή για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της σύμβασης. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.


Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της αναλυτικής διακήρυξης.


Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης. Αναλυτικά οι όροι για το κριτήριο ανάθεσης στην παράγραφο 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» (τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)


Εγγύηση συμμετοχής:. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου του ποσού της μελέτης ήτοι δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και πέντε λεπτά (2.150,05€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι έντεκα (11) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.


Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α ήτοι 4.300,10 € (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ και δέκα λεπτά). Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


Δείγματα: Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση δείγματος εις διπλούν (δείγμα-αντιδείγμα) έως και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αναλυτικά στην παράγραφο 6.5 της αναλυτικής διακήρυξης.


Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών.


Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης


Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική


Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος 163671 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα, εκτός από το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.


Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 01.07.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 12.07.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ