Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Σεπτεμβρίου 2022

Ανάθεση της μίσθωσης εξεδρών και πύργων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βαλκανική Πλατεία & Θεοτόκια 2022»

Προϋπολογισμού 20.956,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της μίσθωσης εξεδρών και πύργων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βαλκανική Πλατεία & Θεοτόκια 2022», προϋπολογισμού 20.956,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης, έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 3010/2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο


2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου


3. Φορολογική ενημερότητα


4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε, στην καταβολή εισφορών.


5. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής του (Άρθρο 43, παρ.7 περ. γ του Ν.4605/2019


6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αντί ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 7αβ, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 80


Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Πληροφορίες για αντίγραφα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από το τμήμα προμηθειών της επιχείρησης (Τέρμα Ελ. Βενιζέλου & Γληνού γωνία, Νεάπολη Θεσ/νίκης, περιοχή Στρεμπενιώτη, πίσω από το κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosneapolis-sykeon.gr. Τηλ. επικοινωνίας 2313 329 549 & 2313 329 566. Αρμόδιοι υπάλληλοι Σοφία Παναγιωτίδου & Στέλιος Υετίων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΣΗΜ.: Λόγω τεχνικού προβλήματος τα σχετικά αρχεία δεν μπορούν να αντληθούν από το site και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από σχετική αίτηση στο εξής mail: pp.keyns@n3.syzefxis.gov.gr