Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Ιουλίου 2022

Ανάθεση υπηρεσιών του Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη, 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 2313 313 141, email: georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr

Ωραιοπούλου Βιβή, Τηλ. 2313 313 175, email: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr

Παραδεισοπούλου Αναστασία, Τηλ. 2313 313 172, email: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr

Κωνσταντινίδου Χριστίνα τηλ. 2313313172, christina.konstantinidou.km@ n3.syzefxis.gov.gr


ΠΡΟΣ: Lever ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε info@lever.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες του Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 573/58502/4.7.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Η προσφορά θα περιέχει:


Οικονομική προσφορά.


Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα)


Φορολογική ενημερότητα.


α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθμό πρωτ. 53869/21.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010785485 2022-06-21) τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα , γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη


6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει Ομάδα Έργου η οποία θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 2 μέλη, με ειδικότητες Μηχανικών και/ή Οικονομολόγων. Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες του θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα για την εκπλήρωση των εργασιών και θα βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας οπότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση αυτού με άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων και εμπειρίας.


Απαγορεύεται η εκχώρηση της υπηρεσίας από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις.


Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την αναθέτουσα αρχή ή και το ελληνικό δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.


Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναλύονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπεντέμιση (15,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο διάστημα αυτό θα έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσίες και θα έχουν παραδοθεί τα παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται με σαφήνεια στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.


Ο ανάδοχος για την παρακολούθηση και υποστήριξη των δράσεων μικροκινητικότητας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει περιοδικές εκθέσεις προόδου ανά τετράμηνο, με την πρώτη να υποβάλλεται στο τέλος του 1ου τετραμήνου και την τελευταία στη λήξη της σύμβασης.


Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανά οκτάμηνο, με την υποβολή των σχετικών εκθέσεων προόδου. Δηλαδή στους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με την προϋπόθεση της κατάθεσης των σχετικών παραδοτέων θα πληρωθούν οι υπηρεσίες του 1ου και του 2ου τετραμήνου και στη λήξη της σύμβασης, με την προϋπόθεση της κατάθεσης των σχετικών παραδοτέων θα πληρωθούν οι υπηρεσίες του 3ου τετραμήνου και οι υπηρεσίες της λήξης του τετραμήνου.


Για την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.


Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Παραδεισοπούλου Αναστασία και Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172, 175 και από τον μελετητή Βεζύρη Δημήτριο τηλ.2313313333.


Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ