Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

16 Αυγούστου 2022

Ανάθεση προμήθειας τροφών και φαρμάκων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.999,55 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφών και φαρμάκων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, του Δήμου Νεάπολης Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.999,55 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια κατανέμεται σε δύο ομάδες.


Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 609/64993/22.07.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και ύπαρξης διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Η προσφορά θα περιέχει:


Οικονομική προσφορά.(υπάρχει υπόδειγμα)


Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα)


Φορολογική ενημερότητα.


α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:


α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αρ. πρωτ. 64533/21.07.2022 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα , γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) τα υπό προμήθεια είδη πρέπει : να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12μήνες μετά από την ημερομηνία παράδοσης.


7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr.


Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να διατηρούν ή να εκπροσωπούν εταιρία εμπορίας και διακίνησης των υπό προμήθεια ειδών, η οποία λειτουργεί νόμιμα.


Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε ομάδας.


Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑΣ Α’ ορίζεται σε 240 ημέρες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και η παράδοση των ζωοτροφών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.


Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Β’ ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ , διάρκεια κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του 100% της ποσότητας των υπό προμήθεια φαρμάκων στην αποθήκη του Δήμου.


Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolissykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών .


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Παραδεισοπούλου Αναστασία και Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172, 175 και από τον μελετητή Ιωαννίδη Θεόδωρο 2313329563.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

I. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

II. Υπεύθυνη δήλωση

ΙΙΙ. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών


Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΑΝΑΡ.

22PROC011101673 ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16-08-2022