Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ίδρυση Συμβουλίου Μεταναστών και Προσφύγων

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ίδρυση Συμβουλίου Μεταναστών και Προσφύγων

12 Οκτωβρίου 2022

Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ίδρυση Συμβουλίου Μεταναστών και Προσφύγων

Συμμετοχή του δήμου Νεάπολης-Συκεών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-έργο Migrant Voices Heard

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών και προσφύγων στις πολιτικές λήψης αποφάσεων και ένταξης

Μια δυναμική, διαπολιτισμική κοινωνία προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις κοινότητές τους και το μέλλον τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται πιο άμεσα και βαθιά από τις αποφάσεις και τις πολιτικές ενσωμάτωσης που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


Το ευρωπαϊκό έργο Migrant Voices Heard, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, ενώνει Οργανισμούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ε.Ε., οι οποίοι έχουν εντοπίσει κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την υποεκπροσώπηση των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να προάγουν τη συμμετοχή προσφύγων και μεταναστών στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών ενσωμάτωσης, στους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγείας.


«Το έργο αυτό συνεχίζει τη μακρά παράδοση που έχουμε στον δήμο μας για την υποστήριξη και για τα πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών και των μεταναστριών, όπως και των προσφύγων. Ο δήμος μας είχε δημιουργήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών από το 2007 πριν ακόμη θεσμοθετηθεί από τον ‘‘Καλλικράτη’’. Επιδιώκουμε πάντα την πολιτική συμμετοχή και την εκπροσώπηση των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν έρθει από ξένες χώρες και προσπαθούν να ζήσουν, να δημιουργήσουν, και να προσφέρουν στον τόπο μας. Με το έργο Migrant Voices Heard μάς δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε την εμπειρία μας, να ανταλλάξουμε γνώσεις και καλές πρακτικές με άλλους φορείς από την Ευρώπη, με σκοπό την ανασύνταξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων μέσα από μια σειρά ενδιαφέρουσες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.


Το έργο


Το έργο έχει στόχο να στηρίξει τη σύσταση και ενίσχυση Συμβουλίων Μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε έξι χώρες της Ε.Ε. σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες διοικήσεις, να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων Αρχών σχετικά με τη συμμετοχή των μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης και να ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών Αρχών να συμβουλεύονται αποτελεσματικά τους μετανάστες σχετικά με τις πολιτικές που τους αφορούν άμεσα.


Αναγνωρίζοντας τα Συμβούλια Μεταναστών ως παράγοντες αλλαγής που εκφράζουν τις ανάγκες των κοινοτήτων μεταναστών, το έργο Migrant Voices Heard θα στηρίξει την ίδρυση πέντε νέων Συμβουλίων Μεταναστών σε Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία, και την ενεργοποίηση ενός Συμβουλίου Μεταναστών στην Ιταλία, τα οποία θα συμβουλεύονται τακτικά περισσότερους από 5.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν σε αυτά τα μέρη για πολιτικές που τους αφορούν. Η ανάπτυξη αυτών των Συμβουλίων θα βασίζεται σε ορθές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί, και ιδίως στο μοντέλο που εφαρμόζεται στην πόλη του Γκρατς στην Αυστρία, η οποία διαθέτει μια ενεργή Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταναστών που εκπροσωπεί περίπου 36.000 μετανάστες από τρίτες χώρες.


Το σχέδιο θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υιοθέτηση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών της συμμετοχής των μεταναστών και προσφύγων στη χάραξη πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη σε προτάσεις πολιτικής που θα παρουσιαστούν από τα συμβουλευτικά όργανα των μεταναστών και προσφύγων που δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν, και οι υφιστάμενες πολιτικές ένταξης θα εφαρμοστούν με την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών.


Το έργο χρηματοδοτείται με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, από τις τοπικές Αρχές του δήμου Νεάπολης-Συκεών (GR), του δήμου Στάρα Ζαγόρα (BG), της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Καμπανίας (IT), καθώς και από τους Οργανισμούς WCIF (BG), Mission Wings (BG), Suedwind (AU), MigrantInnenbeirat Graz (AU), ASSFAM (FR), KMOΠ - Κέντρο Μέριμνας, Οικογένειας και Παιδιού (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) και PATRIR (RO).


  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Migrant Voices Heard, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://migrantvoicesproject.eu/.