Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του έργου «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του έργου «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»

21 Απριλίου 2022

Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του έργου «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ

Πράξη: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ»


Η Α΄, Β΄, Γ΄ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία στο Δήμο Νεάπολης Συκεών στεγάζεται στην οδό Κεσσάνης 58, στον 3ο ,4ο και 5ο όροφο αντίστοιχα.

Η πράξη εξασφαλίζει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου για ανεξάρτητη διαβίωση ενώ προλαμβάνει την ιδρυματοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσα από τη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στη ΣΥΔ επιδιώκεται η ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να διαβιούν με ασφάλεια και όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία, παρέχοντας φροντίδα και υποστήριξη, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και επιθυμίες τους.


Τα ΣΥΔ παρέχουν Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση κλπ) και παράλληλα Υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 21/04/2022 και

ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.


Συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης: 234.780,00