Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2016

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2016

30 Δεκεμβρίου 2016

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής στις δημοτικές ενότητες, έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων διαρκούς φύσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων που αφορούν την προμήθεια καυσίμων έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αποζημίωση ασκούμενων μαθητών του ΟΑΕΔ και σπουδαστών των ΤΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 για την ανάθεση εργασιών υπηρεσιών - συντήρησης και υποστήριξης φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για δύο έτη με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.310,70 € που εγκρίθηκε εντός του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεη της ασφάλισης πέντε (5) νέων οχημάτων, φορτηγών απορριμματοφόρων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης


2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, ακύρωση του διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση του έργου «Επισκευή Συντήρηση Οδών, Πεζοδρόμων, Κλιμάκων, Πεζοδρομίων κ.λ.π. 2015-2016», σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί με την έγκριση νέων όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, αφού εγκριθεί εκ νέου η μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την διόρθωση των λογιστικών λαθών του προϋπολογισμού αυτής


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Στ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ – Γ. ΒΑΡΚΑΣ Ο.Ε.», για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1038/19-6-2006 αγωγής της


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 2.952,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 524/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 34.581,61 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της εργασίας κοπής – καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για λόγους πυρασφάλειας και ευπρεπισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.879,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 457/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 456/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 73.556,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ελαστικών τροχών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 462/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.945,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έκκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 458/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 73.369,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 467/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 20.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ.459/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.883,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 454/2015)


3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 48/2039/19-1-2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 5.352,76 € για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων (περιφράξεων, δέντρων κ.λ.π.), ιδιοκτησιών επί της οδού Ιπποκράτους, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 58.000,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 125,62 τ.μ., που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερατοσθένους και Καλαβρύτων στην Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από την Καβατζοπούλου Στέλλα και από την Καβατζοπούλου Μαριάνθη (σε ποσοστά 62,5% και 37,5% αντίστοιχα) σύμφωνα με την αρ. 566/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξης συμβολαίου εξαγοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων για τη συνέχιση έργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών κατά το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσής τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 67.000,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 145,35 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σε ποσοστό 100% από την κα. Καπέτη Ιφιγένεια συζ. Γεωργίου το γένος Σιδέρη Χαράλαμπου σύμφωνα με την αρ. 180/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξη συμβολαίου εξαγοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 768,52 € στον Κάργα Αθανάσιο του Αθανασίου σύμφωνα με την αρ. 4631/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμ. Γ΄) και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου: «Συντήρηση, Επισκευή και Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών (Δ.Ε. Συκεών)», αρ. μελ. 64/2015, προϋπολογισμού 1.045.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 12/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της ανάθεσης εργασιών κοπής – καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και ευπρεπισμού με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων (σχετ. Α.Ο.Ε. 12/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση όρων για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.533,25 €, οι οποίοι καθορίστηκαν με την αρ. 448/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2016 (σχετ. Α.Δ.Σ. 453/2015, Α.Ο.Ε. 448/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 525/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 7.804,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, διάρκειας δύο ετών (σχετ. Α.Ο.Ε. 398/2015, 460/2015 και 07/2016)


4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης για την κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα κεντρικής θέρμανσης στο Εργοτάξιο της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, διάθεση σχετικής πίστωσης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.514,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση «ταχυμεταφορές εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ανανέωσης διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας, εξέταση της αριθ. πρωτ. 55179/4-12-2015 ένστασης της εταιρείας «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και της αριθ. πρωτ. 55352/7-12-2015 ένστασης της εταιρείας ΤΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (σχετ. Α.Ο.Ε. 225/2015 και 382/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκπόνησης της αρ. 5/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Επανεκτίμηση φέρουσας ικανότητας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου, ύστερα από την εμφάνιση ρηγματώσεων και προτάσεις αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας ώστε να είναι λειτουργικό», έγκριση της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ αριθ. καταχ. ΑΚ 365/5-10-2015 Αίτησης Ακύρωσης του Γεωργακάκη Ηλία και Κεχαγιά Ευαγγέλου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ αριθ. καταχ. ΑΓ 1883/24-12-2007 Αγωγή των Καζαντζίδου Μαρία κ.λ.π. (σύνολο 13 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/02/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων πεζοδρομίων κ.λπ. 2016-2017» μελ. 1/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 440.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 99/2015 & 448/2015, Α.Ο.Ε. 171/2015, 247/2015 & 310/2015), εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδος (ψύξης – Θέρμανσης) τύπου ντουλάπας για την πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νεάπολης – Συκεών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 566/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 456/2015, Α.Ο.Ε. 14/2016 και Απόφαση Δημάρχου 11/2016) και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 457/2015, Α.Ο.Ε. 13/2016, Απόφαση Δημάρχου 10/2016) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού σταδίου εξέταση δικαιολογητικών κατακύρωσης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε. 170/2015, 248/2015, 308/2015, 331/2015 και 440/2015 και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Β΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προσωρινού μειοδότη και λήψη απόφασης σχετικά με την 6η ομάδα των εργασιών για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 183/2015, Α.Ο.Ε. 169/2015 και Α.Ο.Ε. 433/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 9.987,40 € για την χορήγηση νέας τριφασικής παροχής Νο 6, με αριθμό παροχής 202113615-01, για την σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού ΑΜΕΑ μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Κομνηνών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 που αφορούν το Κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδη Τζιγκόζογλου που διαχειρίζεται ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 610.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους οικοπεδικών τμημάτων σε Χώρο Εθνικού Παιδικού Σταθμού και σε κοινόχρηστο χώρο στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 4 που περικλείεται από τις οδούς Π. Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε΄- Ανδρέου Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.040.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα οικόπεδα που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο για ανέγερση Γυμνασίου στο Ο.Τ. Γ124α καθώς και στον χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο και δρόμο περιμετρικά του Ο.Τ. Γ124α, μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Φωκά – Σπάρτακου – Μποσνάκη – Ανωνύμου στην περιοχή του Τομέα Τειχών της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.145,00 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν επιστροφές χρημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη συνέχιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 516.288,18 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την εκπόνηση μελετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για αναθέσεις προμηθειών για τις ποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσής τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων για τη συνέχιση έργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών κατά το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 132.651,77 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 59

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.086,31 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 17/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η δαπάνη ποσού 73.369,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεμοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η πίστωση (σχετ. Α.Δ.Σ. 467/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης και έργων αντιστήριξης για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του 2ου Γυμνασίου Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκπόνησης της αρ. 2/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Νεάπολης – Συκεών», έγκριση της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού κι διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 455/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.361,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 567/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 17.404,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια, τοπογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 463/2015)


6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/02/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 59.970,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση του νομικού συμβούλου ενώπιον του Αρείου Πάγου (Β2 Πολιτικό Τμήμα) κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 548/2011 Αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. καταθ. 1670/2011 οριστικής και τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για τις επιδόσεις των κάτωθι αποφάσεων: 1) της υπ’ αρ. 2081/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών κατά του Δημητρίου Τριανταφυλλάκη κ.λ.π. και 2) της υπ’ αρ. 1443/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την υπ’ αρ. καταθ. 1586/2012 Έφεση του Τριανταφύλλου Αθανασίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 56/17-7-2007 Προσφυγή της Τσιαούση Πολυξένης κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 55/17-7-2007 Προσφυγή του Συρανίδη Παναγιώτη κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση γι παράταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 54/17-7-2007 Προσφυγή της Χλούζα Βάϊας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 50/17-7-2007 Προσφυγή της Αρβανιτίδου Μαρίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 73

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 49/17-7-2007 Προσφυγή της Ζάχου Ελένης κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 51/17-7-2007 Προσφυγή του Τζιτζιλή Χρήστου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 48/17-7-2007 Προσφυγή του Μπεκιάρη Νικολάου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 53/17-7-2007 Προσφυγή του Ευσταθίου Ηλία – Παναγιώτη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 58/17-7-2007 Προσφυγής του Παζάρα Ευαγγέλου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 59/17-7-2007 Προσφυγής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 57/17-7-2007 Προσφυγής της Μαλασίδου Αθανασίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 80

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης , καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 459/2015, Α.Ο.Ε. 18/2016 και Απόφαση Δημάρχου 4/2016), εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών τροχών για τις ανάγκες των μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 462/2015, Α.Ο.Ε. 15/2016 και την Απόφαση Δημάρχου 9/2016) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 524/2015, Α.Ο.Ε. 11/2016, Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 58274/23-12-2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 454/2015, Α.Ο.Ε. 2/2016, Απόφαση Δημάρχου 19/2016) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 71.425,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016 – 2017, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 6/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 73.459,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 2/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες σίτισης νηπίων και βρεφών, καθώς και ηλικιωμένων, στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, ποσού 14.998,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 448/2015 και 24/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 179,58 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.066,53 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 3.188,16 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 6.383,09 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 15.894,47 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κοπής – καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού και λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 28/2016)


7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 458/2015, Α.Ο.Ε. 16/2016 και Απόφαση Δημάρχου 6/2016), εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού β΄επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας και λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 275/2015, 352/2015 και 438/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 95

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 452/2015, Α.Ο.Ε. 449/2015, 24/2016 & Απόφαση Δημάρχου 54661/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 453/2015, Α.Ο.Ε. 448/2015, 29/2016, Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 54635/2-12-2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 463.106,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και στο Ανοικτό Θέατρο Καρ. Κουν του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Δημοτική Ενότητα Συκεών) έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας banner για τις εκδηλώσεις της «Γιορτής Παιδείας και Πολιτισμού 2016» στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 123,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Σχετ. Α.Δ.Σ. 41/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του νομικού συμβούλου του Δήμου μας στην Αθήνα στις 6-7/3/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 248,75 € για την λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση Πυροπαθών & Τρωάδος του Δήμου Νεάπολης».


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 11.718,90 € στους κληρονόμους των Νικόλαου Τσάλου και Κορνηλίας Τσάλου σύμφωνα με την αριθ. 3080/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την αρ. 2225/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.796,90 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 313,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια σημαιών και γιρλαντών εορταστικών για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 50/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 21.648,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 51/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 73.369,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων εthernet, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.369,50 €, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 467/2015 και 49/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 10.627,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης – επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκπόνησης της αρ. 17/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη για την προσωρινή οριοθέτηση του ρέματος «Φιλύρου» έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ427 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», έγκριση της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκπόνησης της αρ. 10/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Εκπόνηση Στατικής Μελέτης για την Προσθήκη κατ’ επέκταση τουαλετών 5ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3ου ΔΗΜ. & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»«, έγκριση της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.075,57 € για την καταβολή αποζημίωσης επικείμενων (περιφράξεων, δέντρων κ.λπ.) ιδιοκτησιών επί της Λεωφόρου Παπανικολάου (από την οδό Μαβίλη έως την οδό Θάλειας) της Δ.Ε. Πεύκων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη συνέχιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών και για ανάθεση εργασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτέλεσής τους.


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 155.838,72 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» Μ.72/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 598/20-4-2007 Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως της Γκαρίπη Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθ. 308/2007 αποφάσεως του κ. Αντιδημάρχου Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1615/12-11-2007 Προσφυγή της Σιδερά Άννας, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1499/15-10-2007 Προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 11/3-3-2008 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFON Α.Ε.Ε.Τ.», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 12/3-3-2008 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLEAR MEDIA Α.Ε.» (Ανώνυμη Μισθωτική Εταιρεία), κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 119

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ι΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 8/3-3-2008 Προσφυγής του Ο.Α.Σ.Θ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1759/10-12-2007 Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1741/7-12-2007 Προσφυγής της Ευδοκίας Καμνορόκη, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 130/2007 Αγωγής του Σακκούλη Παρασκευά, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2009 του πρώην Δήμου Αγ. Παύλου


8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΤΕΙΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ κατά της αριθ. 18/2016 διακήρυξης «Προμήθεια υλικών βαφής για της συντήρησης σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


9η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση των ενστάσεων των εταιρειών ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ και PEGASOS SAFETY κατά της αριθ. 23/2016 διακήρυξης «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2016 - 2017»


10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μέχρι 31-03-2017 και λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου, ενώπιον του ΙΕ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 254/24-10-2008 Προσφυγής της Ατομικής Επιχείρησης με των επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΓΙΣΓΑΚΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 887/11-6-2007 Προσφυγής της Φωκά Μαρία.


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Στ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1776/13-12-2007 Προσφυγής της FEOFILOVA CUTIERA.


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 404/27-3-2008 Προσφυγή του Μουσμουλίδη Αριστείδη, κατά του δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΒ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 92/22-1-2008 Προσφυγή του Μαρίνου Εγγλέζου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΒ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ94/22-1-2008 Προσφυγή του Φιλιππίδη Χρήστου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 100/24-1-2008 Προσφυγή της Σελβίδου Ευαγγελίας, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.).


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το τρέχον έτος (σχετ.: αποφάσεις Α.Δ.Σ. 381/2015, Α.Ο.Ε. 363/2015, 436/2015, 24/2016 & Απόφαση Δημάρχου 43631/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για σύνταξη και κατάθεση Αιτήσεως Ανακλήσεως κατά της υπ αριθ. 32/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι το υπ αριθ. 169 οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, ποσού 18.250,85 ευρώ δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 9987,40 € από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 29/23-2-2016 απο τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Συκεών κ. Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την υπ αριθ. 46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1532/4-12-2008 Προσφυγής του Κληματσούδα Χαράλαμπου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1877/24-12-2007 Αγωγής του Δοξάνη Γεωργίου κ.λ.π. (σύνολο 84 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1348/11-9-2007 Προσφυγής της Τσούκαλη Αργυρής κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 355/12-3-2008 Προσφυγή του Τσιλογλανίδη Παύλου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 10/3-3-2008 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 308/3-3-2008 Προσφυγή του Δρόσου Μπουρλή, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 343/7-3-2008 Προσφυγή της Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλαος Παλαμάρης και ΣΙΑ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αιρθ. καταχ. ΠΡ 9/3-3-2008 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας (ψύξης – θέρμανσης) τύπου ντουλάπας για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νεάπολης – Συκεών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 566/2015, Α.Ο.Ε. 41/2016 και Απόφαση Δημάρχου 99/3564/2016), εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 455/2015, Α.Ο.Ε. 63/2016, 124/2016 και Απόφαση Δημάρχου 3/78/4-1-2016), εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 9476/9-3-2016 ένστασης της εταιρείας ΤΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και λήψη απόφασης για ματαίωση ή συνέχιση του διαγωνισμού (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 399/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, στάδιο ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος και λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 183/2015, Α.Ο.Ε. 45/2016, Α.Ο.Ε. 169/2015 και Α.Ο.Ε. 433/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 567/2015, Α.Ο.Ε. 64/2016 και Απόφαση Δημάρχου 98/3563/2016) και επανάληψη του διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, ακύρωση του διαγωνισμού, και επαναδημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2016-2017» σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Τελική ματαίωση της προμήθειας αναλωσίμων πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.579,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 380/2015, Α.Ο.Ε. 364/2015, 437/2015 και 24/2016, Απόφαση Δημάρχου 43601/24-9-2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 602,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών ανάκτησης δεδομένων από κατεστραμμένο σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 5,87 € για την καταβολή πρόσθετων τελών στο ΕΤΑΑ


12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ αριθ. πρωτ. 13941/15-03-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ αριθ. 92/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, στην Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1504/28-11-2008 Προσφυγής του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Διάδοσης Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Διαδικτύου «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ.: αποφάσεις Α.Δ.Σ. 463/2015, Α.Ο.Ε. 65/2016, Απόφαση Δημάρχου 8/224/2016) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 525/2015, Α.Ο.Ε. 30/2016 και Απόφαση Δημάρχου 47/19-1-2016), τελική ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ανατροπή της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 465/2015, Α.Ο.Ε. 14/2016 & 42/2016 και Απόφαση Δημάρχου 11/230/05-01-2016) και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού β΄ επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ανανέωσης διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 11690/28-3-2016 ένστασης της εταιρείας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και λήψη απόφασης για ματαίωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 382/2015 και 35/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης επισκευής των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και λήψη απόφασης για κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 105/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 31.530,93 € για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 958,51 € για τη σύνδεση στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού ΑΜΕΑ, μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Κομνηνών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπανών μετάβασης, διανυκτέρευσης, ημερήσιας αποζημίωσης και εισόδου στην «19η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας – IFAT 2016» που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο Γερμανίας στις 29/5-3//2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 10.976,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του ιατρού εργασίας περιόδου 2016-2017 στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.993,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.993,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 7.982,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 8.942,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την προστασία των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.495,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την προστασία των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την προστασία των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων ποσού 220,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με την αριθ. 1275/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 7.868,26 € από τον ΚΑ 10.6117.02 «Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου», έγκριση δαπάνης ποσού 7.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων α) του Δημοτικού Συμβουλίου, β) της Οικονομικής Επιτροπής και γ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών σε ιδιώτη για ένα έτος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


13η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, και ορισμός νέας ημερομηνίας για την δημοπρασία του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» η οποία θα καθορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή, με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου


14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης δύο υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην Αθήνα για συμμετοχή σε διημερίδα μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14 και 15 Απριλίου 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 12.208,73 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσχαρών και αγωγών ομβρίων στην οδό Κύπρου Δ.Ε. Αγίου Παύλου» μελ. 99/2015 και ορισμός αναδόχου


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 854/20-6-2008 Προσφυγή του Κληματσούδα Χαράλαμπου κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 866/24-6-2008 Προσφυγή της Σαρρημαυρογένη Ελευθερίας κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Περαίωση εργασιών και οριστική παραλαβή της Α΄ φάσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ 12θέσιου 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, συνολικού ποσού (με Φ.Π.Α.) 9.240 + Φ.Π.Α. 23%=11.365,20 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 11.357,23 € στον ΚΑ 30.7411 «Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων».


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 762,35 € στον κ. Σταυρίδη Βασίλειο, σύμφωνα με την αριθ. 1757/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 712,35€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 984,82 € για την καταβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο χαμηλής τάσης, φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,90KW που θα εγκατασταθεί στη σκεπή του πρώην Δημαρχείου Πεύκων, στην οδό Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με αριθμό παροχής 20199075, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.230,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 84/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016 (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 2/2016, Α.Ο.Ε. 85/2016 και Απόφαση Δημάρχου 176/5170/10-2-2016) και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 51/2016, Α.Ο.Ε. 103/2016 και Απόφαση Δημάρχου 250/7374/24-2-2016) και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 824,10 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 344,00 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 147,60 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 42.846,95 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 17.690,28 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 10.671,48 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης» μελ. 20/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Πεύκων)» μελ. 94/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 850.000,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 129.545,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων για ένα (1) έτος, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης.(σχετ:44/2016 Α.Δ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 911.859,89€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης .(σχετ: 71/2016 Α.Δ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.719,50 € για την λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γενικού Λυκείου Nεάπολης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Νεάπολης)» μελ. 96/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 400.00,00 €.


16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβαση συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 764,40 € για την καταβολή τελών λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 215,25 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.029,50 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 12,30 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 86,10 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 150.000,00 € στον ΚΑ 00.6737.20 «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. για την ανάπτυξη δράσεων στην Πολιτιστική Γειτονιά.


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 31.530,93 € στον ΚΑ 10.7514.01 «Συμμετοχή στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Τελετών Νεάπολης».


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 346,27 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.971,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων, βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.971,66 €, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 80/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για το έτος 2016-2017 (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 6/2016, Α.Ο.Ε. 84/2016 και Απόφαση Δημάρχου 177/5387/11-2-2016) και εξέταση ένστασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων πρώτου (1ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας για την διενέργεια δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Πεύκων», η οποία θα καθορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου. (αρ. μελ. 72/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 13003/5-4-2016 ένστασης, κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2016-2017»


17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Actionplay με αριθ. πρωτ. 16336/4-5-2016 που κατατέθηκε κατά της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την «προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και στο Ανοικτό Θέατρο Καρ. Κουν του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Δημοτική Ενότητα Συκεών) ποσού 463.106,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (αρ. διακήρυξης 27/10974/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 41.875,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 146,15 τ.μ., που βρίσκεται στην παρ. Βεροίας 4 στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από τον Καραγκιοζίδη Αντώνιο σε ποσοστό 62,5% σύμφωνα με την αριθ. 75/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξης συμβολαίου εξαγοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 25.125,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 146,15 τ.μ., που βρίσκεται στην παρ. Βεροίας 4 στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από την Καραγκιοζίδου Δέσποινα σε ποσοστό 37,5% σύμφωνα με την αρ. 76/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξης συμβολαίου εξαγοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 55.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μίας καινούριας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης. (σχετ. αποφ.: Α.Δ.Σ. 83/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1268/2-10-2008 Προσφυγής του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Διάδοσης Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Διαδυκτύου – Γαλιλαίος», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 9833/24-11-2009 Προσφυγής του Νικολάου Μπεκιάρη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1021/28-07-2008 Προσφυγής του Κληματσούδα Χαραλάμπου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 7/7-1-2008 Προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΟΟΜ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ Ε.Π.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 927/8-7-2008 Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. Παλαμάρης και ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 18/7-1-2008 Προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΟΟΜ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ Ε.Π.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1183/6-4-2009 Προσφυγής της Χλούζα Βάϊας, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 7517/24-9-2009 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΪΔΗΣ – ΧΟΤΕΛΙΑ Α.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1016/25-7-2008 Προσφυγής του Νικολάου Μπακαβού, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1281/6-10-2008 Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 724/30-5-2008 Προσφυγής της Θεοδώρας Καραγκούνη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1878/24-12-2007 Αγωγής της Σαββίδου Κυριακής κ.λ.π. (σύνολο 26 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄Τμήματος του συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 991/2015 Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγία προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ψήφιση πίστωσης για την ανανέωσή της.


18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:

Α) στο χώρο Σταδίου Ο.Τ. 112, στον χώρο Δημαρχείου Ο.Τ. 115, στον χώρο στάθμευσης Ο.Τ. 104 και σε τμήμα του Ο.Τ. 103 της περιοχής του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη.

Β) στον χώρο Νηπιαγωγείου του Ο.Τ.4 μεταξύ των οδών Π.Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε’ – Ανδρέα Δημητρίου.

Γ) στον χώρο Παιδικού Σταθμού του Ο.Τ. 10, στον χώρο Πρασίνου του Ο.Τ.11 και στον χώρο Νηπιαγωγείου του Ο.Τ.6, μεταξύ των οδών Ρ.Φερραίου – Ελλησπόντου – Αριστοτέλους – Αν. Ρωμυλίας – Αν. Παπανδρέου


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Τελική ματαίωση της προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.361,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, λόγω αλλαγής των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 567/2015, 64/2016, 153/2016 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 21.120,33€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση εργασιών «Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 5.775,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση της εργασίας επιστημονικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DIVERCITY για το Δήμο Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 26.706,74€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση της εργασίας επικαιροποίησης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 171/2011, 127/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 5.043,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση της εργασίας αναβάθμισης του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης επισκευής των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου και λήψη απόφασης για κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 105/2016, 165/2016)


19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την κατάθεση Προσφυγής κατά της υπ αριθ. πρωτ. 23623/10-5-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ αριθ. 150/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στην Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Έφεσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INTERLIFE A.E.» και κατά της υπ’ αριθ. 7019/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική διαδικασία διαφορών από αυτοκίνητο), ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση υπερβάσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, εξέταση της αρ. πρωτ. 18307/17-05-2016 ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Β΄σταδίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για το έτος 2016 – 2017 (Σχετ. Α.Δ.Σ. 6/2016, Α.Ο.Ε. 84/2016 και 216/2016, και Απόφαση Δημάρχου 1775387/11-02-2016) και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 49/2016, Α.Ο.Ε. 104/2016 και Απόφαση Δημάρχου 251/7408/25-02-2016), κατακύρωση τριών κατηγοριών του διαγωνισμού και επανάληψη του διαγωνισμού για τις υπολειπόμενες κατηγορίες με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της εργασίας κοπής – καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνη 34.581,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, λόγω ακύρωσης της αρ. 92/2016 απόφασης Ο.Ε., από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 12/2016, 28/2016 και 92/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 33.210,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την μίσθωσης φορτηγού ανατρεπόμενου με οδηγό για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 82/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 439.438,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 79.494,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών του Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ.143/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αρ. 167/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων ποσού 150,00 € στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «INΤERLIFE A.E.» σύμφωνα με την αριθ. 7019/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 46.112,70 € στον ΚΑ 35.7732.03 «Κλαδέματα δέντρων».


20ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας


21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Έφεσης κατά του Παναγιώτη Τροχίδη και κατά της υπ΄ αριθ. 2824/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία), ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Νεάπολης – Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκπόνησης της αρ. 26/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης στα οικόπεδα των υπό ανέγερση 4ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων & 7ου Νηπιαγωγείου Πεύκων Δήμου Νεάπολης - Συκεών», έγκριση της δαπάνης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ) (Δ.Ε. Συκεών).


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 984,82 € από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 685Α/27-4-2016 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Συκεών κ. Χατζηναούμ Βασίλειο, που έχει εγκριθεί με την υπ αριθ. 188/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (σχετ. Α.Δ.Σ. 80/2016, Α.Ο.Ε. 215/2016 και Απόφαση Δημάρχου 499/15314/21-04-2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 140.958,00€ για την ανάθεση εργασιών διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών – κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού (σχετ. Α.Δ.Σ. 81/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 11.678,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας περιόδου 2016-2017 στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 377.189,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 54/2016, 135/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επανεκτίμηση φέρουσας ικανότητας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παύλου ύστερα από την εμφάνιση ρηγματώσεων και προτάσεις αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας ώστε να είναι λειτουργικό.


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

α) Εξέταση ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» και επιστροφή του παραβόλου των 250,00 €, β) Έγκριση των από 16-5-2016 και 1-6-2016 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, γ) Έγκριση του νέου πίνακα κατάταξης συμμετεχόντων και δ) Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης του νομικού συμβούλου του Δήμου μας στην Αθήνα στις 22/6/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 260,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ. 486/9-7-2008 Αγωγής της Νικολή Χρυσούλας, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 487/9-7-2008 Αγωγής της Τσιφλιτζή Ανδρονίκης, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 638/28-8-2008 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPRIDER STORES Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ενδυμάτων – Κτηματική», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 677/22-5-2008 Προσφυγής του Κληματσούδα Χαράλαμπου, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 640/14-5-2008 Προσφυγής της Τέρπα Αιμιλίας, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 679/23-5-2008 Προσφυγή της Ζαρογιάννη Ευδοξίας, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1217/18-9-2008 Προσφυγής του Μουσμουλίδη Αριστείδη, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 277/26-2-2008 Προσφυγής του Μουσμουλίδη Αριστείδη, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων – ζεστών ροφημάτων, νερού και αναψυκτικών στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 123.866,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 129/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 72.117,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασίας κοπής – εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 172/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών Α΄και Β΄σταδίου ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και των Νομικών του Προσώπων για ένα (1) έτος, και κατακύρωση διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξάμηνης συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας δημοτικής διαδικτυακής πύλης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ αριθ. πρωτ. 38016/8-6-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ αριθ. 181/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 3.766,67 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων», μελ. 81/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου», μελ. 37/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 74.371,68 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου - 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3ου ΔΗΜ. & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», αριθ. μελ. 29/2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: 1) για τέσσερις (4) επιδόσεις της υπ’ αριθ. 20.077/26-05-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ΠΡΟΣ τους Κανέλλη Αθανάσιο, Σαμοηλίδη Γεώργιο, Γουσοπούλου Ευαγγελία, Σγουρού Κριτονίκη και 2) για τρεις (3) επιδόσεις της υπ’ αριθ. 20.078/26-05-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ΠΡΟΣ τους Σεβά Νιχαέλα, Σεβά Χριστίνα, Μεσιώνη Γεώργιο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της υπ’ αριθ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου 109/2016 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης ΚΑΤΑ του «Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης».


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 993,52 € από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1012 Α/14-06-2016 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, κ. Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 256/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 98.605,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων στο πλαίσιο του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 70.500,00 € για τη δαπάνη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.361,99 € για τη σύνδεση από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύο νέων παροχών δικτύου ΦΟΠ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 119.050,24€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.189,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της εργασίας σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 309.811,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 183/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης καταγραφής και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μία καινούργιας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και εξέταση της με αρ. πρωτ. 23780/15-06-2016 ένστασης της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 83/2016 & Α.Ο.Ε. 223/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αναβάθμισης του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού και λήψη απόφασης για επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 244/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και λήψη απόφαση για κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 241/2016).


23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ783/13-10-2008 Αγωγής της Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» και του Γουλιαρίτη Δημητρίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 6.457,50€ στον Κ.Α.64.7341.07 «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 387,18€ για την εξόφληση οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 861,00€ για την εξόφληση οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) Δ.Ε. Συκεών» και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ (μελ. 40/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης» και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ (μελ. 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» (μελ. 96/2015)


24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εκ νέου, όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη για την προσωρινή οριοθέτηση τμήματος του ρέματος «Φιλύρου» έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ427, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 26464/05-07-2016 που κατατέθηκε κατά της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την “ προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και στο Ανοικτό Θέατρο Καρ.Κούν του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Δημοτική Ενότητα Συκεών) ποσού 463.106,19€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ “(αρ. διακήρυξης 39/21920/2016) (σχετ. 220/2016 ΑΟΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.415,12 € για την λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση ή αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 29.822,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 65.118,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 235/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 799,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια κεντρικού φωτεινού πίνακα και κεντρικής μονάδας με δυνατότητα web για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 234/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2016


25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ανασχεδιασμός αύλειου χώρου 3ου - 5ου Δημοτικών Σχολείων Νεάπολης με δημιουργία βοτανικού κήπου, προσθήκη κατ επέκταση τουαλετών και επεμβάσεις στο 5ο Δημοτικό (Δ.Ε. Νεάπολης)», μελ. 39/2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 360.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 36.969,97 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, για την απόδοση της επιχορήγησης του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσεως ωφελούμενων ατόμων» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.).


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 28,06 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΚΑ 15.6271 «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.».


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους απο την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων έτους 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης δύο (2) ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για ένα (1) έτος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 71.057,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών, για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 232/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 13.020,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμύρων στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση σχετική πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 233/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών του Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Α΄και Β΄ στάδιο και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 143/2016, Α.Ο.Ε. 255/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών επιστημονικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DIVERCITY στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 24482/22-06-2016 ένστασης της εταιρείας POLIS IKE και της αριθ. πρωτ. 24507/22-06-2016 ένστασης της εταιρείας ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 242/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών επικαιροποίησης σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 24605/22-06-2016 ένστασης της ατομικής εταιρείας ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 243/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων, βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προσωρινού μειοδότη (Σχετ. Α.Δ.Σ. 80/2016, Α.Ο.Ε. 215/2016, 264/2016, Απόφ. Δημάρχου 499/15314/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Α’ και Β’ στάδιο και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προσωρινού μειοδότη (Σχετ. Α.Δ.Σ. 71/2016, Α.Ο.Ε. 202/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Πολυχρονιάδη Ιωάννη στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 16.554,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 218/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 8.597,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, με απομακρυσμένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 236/2016)


26η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320

Έγκριση δαπάνης ποσού 59.904,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο Δημοτικής Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 260/2016, απόφαση Δημάρχου 1090/28943/19-7-2016)


27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παύλου, προϋπολογισμού 74.371,68 € (αρ. μελ. 37/2016, Α.Δ.Σ.: 229/2016, Α.Ο.Ε.: 291/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές (Σχετ. Α.Δ.Σ. 260/2016, Α.Ο.Ε. 320/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.780,64 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού ΚΑ 15.6142.03 «Πρόγραμμα στειρώσεων και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της Δ.Ε. Πεύκων».


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 030201, στο Ο.Τ. Γ85 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, από και προς το Δήμο Νεάπολης - Συκεών


28η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αριστάρχου 8 ΔΕ Συκεών για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργο «REACT».


29η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση της κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στο Κληροδότημα Ισαακίδου Αφροδίτης στην οδό Κεσσάνης 58 στη δημοτική ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων - ζεστών ροφημάτων, νερού και αναψυκτικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ», (Αρ. μελέτης 37/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού (Α.Δ.Σ. 260/2016, Α.Ο.Ε. 320/2016, 338/2016)


30ή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 32610/19-08-2016 ένστασης της εταιρείας ΨΑΡΡΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. που κατατέθηκε κατά της διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.958,00 € με το Φ.Π.Α. (αρ. διακ. 54/31946/10-08-2016)


31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Διαφορών Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 4838/24-06-2016 Αγωγής του Αναγνώστου Βασιλείου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ΄αριθ. καταχ. ΑΓ 5000/10-06-2011 Αγωγής του Καταρτζή Δημητρίου, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2017 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ», προϋπολογισμού 139.749,03 € (Αρ. Μελέτης: 81/2016, Α.Δ.Σ.: 238/2016, Α.Ο.Ε.: 290/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 1361,99 € επί του υπ΄ αριθ. 1211Α/2016 ΧΕΠ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 3.209,36 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΚΑ 30.7321.41 «Ανακαίνιση-ανάπλαση-συντήρηση του αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης» Μ. 17/2014.


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΚΑ 30.7321.41 «Ανακαίνιση-ανάπλαση-συντήρηση του αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης» Μ. 17Α /2014.


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 199,92€ για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.140,56 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΚΑ 30.7322.41 «Διαμόρφωση χώρων παιδικής χαράς και πρασίνου στην οδό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δ.Ε. Πεύκων)» Μ. 73/2013.


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 36.969,97 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016 για την απόδοση της Β΄ δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΚΑ 30.6462 «Δημοσίευση προκηρύξεων».


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 € για την αποζημίωση ενδιάμεσου ελέγχου του ελεγκτή δόμησης του έργου «Β’ ΚΑΠΗ-Ιατρεία-Γραφεία στην οδό Επταπυργίου».


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 € για την αποζημίωση τελικού ελέγχου των δύο ελεγκτών δόμησης του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης του Β΄ΚΑΠΗ-Ιατρείο-Γραφείο σε Πρωτοβάθμιο Διαγνωστικό Κέντρο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 9.176,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη) για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 275/2016, Απόφαση Δημάρχου 1149/31764/09.08.2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών σχεδιασμού εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Νεάπολης-Συκεών και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 300/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 172/2016 ΑΔΑ: 69P9P4ΩΚΙ-ΕΗΓ) & Α.Ο.Ε. 283/2016 ΑΔΑ: 62ΦΚΩΚΙ-ΡΞ2).


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση της Ζ΄ ομάδας της προμήθειας διαγωνισμού και λήψη απόφασης για τις υπόλοιπες ομάδες. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 49/2016, Α.Ο.Ε. 104/2016, 251/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 235/2016, Α.Ο.Ε. 317/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων δεύτερου (2ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2016.


32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 1186/34198/2-9-2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου σε διαδικτυακή παρουσίαση - ημερίδα μέσω της υπηρεσίας e-postirixis της εταιρείας ΔήμοςΝΕΤ και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 360.000,00 € στον ΚΑ 30.7321.02 «Ανασχεδιασμός αύκειου χώρου 3ου - 5ου Δημοτικών σχολείων Νεάπολης με δημοουργία βοτανικού κήπου, προσθήκη κατ΄επέκταση τουαλετών και επεμβάσεις στο 5ο Δημοτικό (Δ.Ε. Νεάπολης)» (Π.Α.Υ. 516/2016) και ανάκληση της αρ. 321/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ΄αριθ. καταχ. ΑΓ 887/06-11-2008 Αγωγής του Αναγνώστου Δημητρίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδέματος κόμης δένδρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού Σχετ. Α.Ο.Ε.: 327/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση α) του από 23-08-2016 πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Α΄ στάδιο) β) του από 29-08-2016 πρακτικού εξέτασης ένστασης του διαγωνισμού-γνωμοδότηση, εξέταση της αριθ. πρωτ. 33415/29-08-2016 ένστασης της εταιρείας «ΤΣΙΦΤΗ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και λήψη σχετικής απόφασης. (Σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 129/2016, Α.Ο.Ε. 191/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση φορτηγού ανατρεπόμενου με τον οδηγό για τις ανάγκες ςτου Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 82/2016 και Α.Ο.Ε. 253/2016, αποφ. Δημάρχου 649/19518/16)


33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου στο Β΄μέρος διαδικτυακής παρουσίασης – ημερίδας μέσω της υπηρεσίας e-postirixis της εταιρίας ΔήμοςNET και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 3.750,00 € για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 3.824,12€ στον Πεχλιβανίδη Θεοδόσιο του Νικολάου σύμφωνα με τις αρ. 1992/2016 και 2567/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.643,12€


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής νόμιμης αποζημίωσης ποσού 196.937,84€ για ρυμοτομούμενο οικοπεδικό τμήμα και επικείμενα στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Πλαστήρα της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, καθώς και για την καταβολή δικαστικών δαπανών και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ αριθ. 1735/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ ) και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307,20 €


34η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη 2 και Κρήτης Δ.Ε. Συκεών για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργο «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 8/3-3-2008 Προσφυγής του ΟΑΣΘ, κατά του Δήμου μας


35η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


36η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’αριθ. 339/2016 Α.Ο.Ε. "Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών"


37η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Τσακιρίδη Αναστάσιου ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης σύμβασης εκχώρησης απαίτησης


38η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στο Γ’ μέρος διαδικτυακής παρουσίασης - ημερίδας μέσω της υπηρεσίας e-postirixis της εταιρίας ΔήμοςΝΕΤ και διάθεση πίστωσης ποσού 111,60€


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση – συμπλήρωση των αριθ. 244/2016 και 303/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.043,00€, (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε.. 244/2016 & 303/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 316/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 29.822,00€ με το Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου, εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και διατέθηκε η σχετική πίστωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 328/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 13.020,00€ με το Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμύρων στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η σχετική πίστωση, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 361/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης των εργασιών επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης του Β΄ΚΑΠΗ – Ιατρείο - Γραφείο σε Πρωτοβάθμιο Διαγνωστικό Κέντρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.880,00€, λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου, (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 288/2016, Α.Ο.Ε.. 361/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 362/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 9.176,00€ με το Φ.Π.Α. για την προμήθεια φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη) για τις ανάγκες του Δήμου, εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η σχετική πίστωση λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση –συμπλήρωση των αριθ. 363/2016 και 300/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της ανάθεσης των εργασιών σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 12.189,20€


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 301/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 309.811,42€ για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, οι όροι του διαγωνισμού, διατέθηκε η σχετική πίστωση για το οικονομικό έτος 2016, (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 183/2016) και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, τελική ματαίωση της προμήθειας, (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 218/2016, Α.Ο.Ε.. 335/2016) και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 7.130,00€€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια, πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση της αριθμ. 373/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών κλαδέματος κόμης δέντρων στο δήμο για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 71.057,10€, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016 (ΣΧΕΤ.:ΑΔΣ 232/2016, ΑΟΕ 327/2016 & 373/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 265/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκε ο τροπος εκτέλεσης, οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η σχετική πίστωση, του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του Δήµου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.958,00€ και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 81/2016, Α.Ο.Ε. 265/2016 & 347/2016) και ματαίωση του διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 267/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η σχετική πίστωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού «Συντήρηση χώρων πρασίνου» ,ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (377.189,25€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (Σχετ. Α.Ο.Ε. 267/2016, ΑΔΣ 135/2016, 54/2016)


39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 1295/3-10-2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της με αρ. πρωτ. 2443/26-2-2016 αίτησης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών προς το Κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης, των συνημμένων εγγράφων και της τεχνικής εισήγησης του τμήματος χωρικών μεταβολών της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (αρ.πρωτ. 1624739/22-9-2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 19.561,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για κτίρια κοινωνικών δομών της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 17.701,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για κτίρια κοινωνικών δομών της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.632,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για κτίρια κοινωνικών δομών της Δ.Ε. Αγ.Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 10.168,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για κτίρια κοινωνικών δομών της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Αντωνία Ψαράκη προς τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη για τη διενέργεια πράξης προσδιορισμού αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση α) του από 02-08-2016 πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο ανοιχτό Θέατρο Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης Συκεών ( Α΄στάδιο ), β) του από 13-09-2016 πρακτικού εξέτασης ένστασης του διαγωνισμού – γνωμοδότηση, εξέταση της αριθ. πρωτ.32017/11-08-16 ένστασης του ΚΑΦΕΣΤΙΔΗ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και λήψη σχετικής απόφασης (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ.5/2016, Α.Ο.Ε. 97/2016 και 220/2016 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 30925/01.08.2016 ένστασης της ατομικής επιχείρησης της Σοφίας-Σεσίλιας Τσαγανίδου με διακριτικό τίτλο «Seasons Decoration” και Ακύρωση της αρ. 254/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, το τεύχος , καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η σχετική πίστωση, του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και επιστυλου διάκοσμου φωτισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 439.438,41€, λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου, (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 144/2016, Α.Ο.Ε.. 254/2016) και ανατροπή της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 59/17-07-2007 Προσφυγής του ΟΑΣΘ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση δικηγόρου ενώπιον του A’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 47/21-06-2006 Προσφυγής του ΟΑΣΘ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση του από 12-09-2016 δικογράφου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της υπ’ αριθμ. 876/2016 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης του εκκαλούντος Δήμου Νεάπολης – Συκεών κατά της Άννας χας Ιωάννη Τσόχατζη, το γένος Μουράτη, κατοίκου Συκεών Θεσ/νίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αγγελοχωρίτη Παναγιώτη και του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Πολυχρονιάδη Ιωάννη στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 2.411,00€ που αφορούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 20.300,85€ στον ΚΑ 64.7341.09 «Εξοικονόμηση Ενέργειας Νεάπολης – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (παρεμβάσεις άξονα 1) στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων ποσού 341,50€ στον ΚΑ 30.7311.10 και ποσού 3.578,42€ στον ΚΑ30.7332.14


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Επισκευή, συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων πεζοδρομίων κλπ 2016-2017» (αρ. μελ. 01/2016, Α.Ο.Ε. 39/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» (αρ. μελ. 96/2015, Α.Ο.Ε. 200/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών), προϋπολογισμού 140.000,00€ (Αρ. μελ. 40/2016, Α.Δ.Σ. 230/16, Α.Ο.Ε. 309/2016)


40ή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Δ.Ε. Συκεών για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγίου Στεφάνου 44 Δ.Ε. Νεάπολης για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου «REACT»


41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων τρίτου (3ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» (αρ. μελ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης», προϋπολογισμού 245.000,00€ (αρ. μελ. 28/2016, Α.Δ.Σ. 237/2016,


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. κατάθεσης 109/2016 Αγωγής που άσκησε ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 560/24-04-2008 Αγωγής του Γαϊτανίδη Κυριάκου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 9323/12-11-2009 Αγωγής του Ταρασίδη Γεωργίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1789/23-4-2009 Αγωγής του Μπρόζου Δημητρίου, κατά του Δήμου μας


42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 39 Δ.Ε. Νεάπολης στο 2ο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του εργου <REACT>


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Στρατηγού Στέφανου Σαράφη 8 Δ.Ε. Συκεών στο ισόγειο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου <REACT>


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη 8, 1ος όροφος, Δ.Ε. Συκεών για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη 8, 2ος όροφος, Δ.Ε. Συκεών, για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ζάκκα 54, Δ.Ε. Νεάπολης, για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του έργου «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο του 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης επαύξησης ισχύος παροχής ΦΟΠ μέσω της ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Γραβιάς με Βενιζέλου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης του Β’ ΚΑΠΗ – Ιατρεία – Γραφεία σε Πρωτοβάθμιο Διαγνωστικό Κέντρο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης λογισμικού του συστήματος αντλίας καυσίμων του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού, τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ», (Αρ. Μελέτης 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)», (Αρ. Μελέτης 94/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλοντα στο Δήμο στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016

43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/11/2016


43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 4 Δ.Ε. Συκεών στον 1ο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ρ. Φερραίου 55 Δ.Ε. Νεάπολης στον 1ο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Καλλικρατείας 54 Δ.Ε. Νεάπολης στο ανώγειο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.793,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 20/2016, Α.Ο.Ε. 249/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ανασχεδιασμός αύλειου χώρου 3ου-5ου Δημοτικών σχολείων Νεάπολης με δημιουργία βοτανικού κήπου, προσθήκη κατ’ επέκταση τουαλετών και επεμβάσεις στο 5ο Δημοτικό (Δ.Ε. Νεάπολης)» (αρ. μελ. 39/2016) και διάθεση πίστωσης ποσού 360.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 50/2016) και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ» (αρ. μελ. 46/2016) και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Αγ. Παύλου)» (αρ. μελ. 95/2015) και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δένδρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 38.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς Δρομολογητών Τύπου CISCO 2901 από την SPACE HELLAS Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων για το υπόλοιπο του έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθ.336/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας με απομακρυσμένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός νέων όρων σύμφωνα με το Ν.4412/20116. (σχετ. ΑΔΣ 236/2016, ΑΟΕ 336/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 47.126,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδράμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


44η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017


45η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου κ. Τσιουβά Νικολάου κατά την μετάβασή του στο Βόλο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 24.000,00€ που αφορά προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων από τους ΚΑ 10.6671, 15.6671 και 30.6671 και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20.6671


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 11.050,00€ στον ΚΑ 60.7341.02 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον ΚΑ 00.6224 «Λοιπές επικοινωνίες»


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.300,85€ για τη λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 91.706,83€ για τη λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. κατάθεσης 667/2016 Αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Σιμητόπουλου Αλεξάνδρου κατά τη δικάσιμο της 29-11-2016 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Χατζηναούμ Βασιλείου κατά τη δικάσιμο της 29-11-2016 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5130/14-07-2009 Προσφυγής του Αθανασίου Άγγου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 6059/05-08-2009 Προσφυγής της Εντζικίδου Μαρίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5452/25-05-2010 Προσφυγής της Φωτεινής Νικολάου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΒ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3268/29-05-2010 Προσφυγής του Περόντζη Δημητρίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 7876/11-11-2011 Ανακοπής ΚΕΔΕ του Καρανάσιου Αθανασίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 6265/10-06-2010 Προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρίας με ην επωνυμία «Ν. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 478 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 479 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ.374/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθ. πρτ. 71038/20-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 480 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου» και λήψη απόφασης για άγονο διαγωνισμό και επανάληψη του με τους ίδιους όρους (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 316 & 389/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 481 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών στη Δ.Ε. Πεύκων» και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 233/2016 και Α.Ο.Ε. 328/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 482 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της αριθ.331/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα κατά το Γ΄ μέρος αυτής που αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων (σύμφωνα με την αριθ,. πρωτ. 64280+62002/01-11-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: Εξέταση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της αριθ. 331/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έλεγχος νομιμότητας αυτής») και λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 331, 243/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 483 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 140.958,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών –κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) κήπων και πάρκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 81/2016, Α.Ο.Ε. 265, 347, 398/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 484 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της αριθ.330/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα κατά το Γ΄ μέρος αυτής που αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων (σύμφωνα με την αριθ,. πρωτ. 65985, 65983/21-10-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: Εξέταση των προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και του ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ κατά της αριθ. 330/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έλεγχος νομιμότητας αυτής»), τελική ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ανατροπή της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 485 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 377.189,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 54/2016, 135/2016, Α.Ο.Ε. 267, 399/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 486 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου


46η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 487 (ΛΗΨΗ)

Κατ εξαίρεση ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο


47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/12/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 488 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας των εργασιών ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (καυστήρες-λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2017-2018, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 489 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ψήφιση πίστωσης για την ανανέωσή της


ΑΠΟΦΑΣΗ 490 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγ. Στεφάνου 27 στη Δ.Ε. Νεάπολης στο ανώγειο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 491 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Στρ. Σαράφη 13 στη Δ.Ε. Νεάπολης στο ανώγειο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 492 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 72547/7-11-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 281/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 493 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 7.029,00€ για την απόδοση των εσόδων του κληροδοτήματος (έτος 2015) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 111.285/07 διαθήκη της Ισαακίδου – Τσιγκόζογλου Αφροδίτης


ΑΠΟΦΑΣΗ 494 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών καυσίμων του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 21.061,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 495 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.597,24€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετητών (servers) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 496 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.794,11€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 497 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.225,32€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 498 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 553.278,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 405/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 499 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης κατά της αριθ. 1450/43847/08.11.2016 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 396/2016 και Αποφ. Δημάρχου 1450/43847/08.11.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 500 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδέματος κόμης δένδρων στο δήμο Νεάπολης – Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 232/2016, Α.Ο.Ε. 327/2016, 397/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 501 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μίας καινούριας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 83/2016 & Α.Ο.Ε. 223/2016, 302/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 502 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 320/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) Δ.Ε. Συκεών» και διατέθηκε πίστωση ποσού 100.000,00€ (αρ. μελ. 40/2016) λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 503 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας των εργασιών ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 21.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διαγωνισμού


48η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/12/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 504 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Μακεδονομάχων 21 στη Δ.Ε. Συκεών στον δεύτερο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 505 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 506 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 244.367,82€ για την αγορά οικοπέδων στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της δημοτικής ενότητας Συκεών με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 507 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 50.592,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 508 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 29.946,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 509 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 510 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων) για τις ανάγκες του Δήμου και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (Σχετ. Α.Ο.Ε. 362/2016, 392/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 511 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών “αναβάθμιση του λογισμικού συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του Δήμου” και λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονου διαγωνισμού και την τελική ματαίωση του. (Σχετ. Α.Ο.Ε.244,303, 388 /2016 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 512 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης λογισμικού του συστήματος αντλίας καυσίμων του πρατηρίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη. (Σχετ. Α.Ο.Ε 442/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 513 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (Σχετ. Α.Ο.Ε. 459/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 514 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α2’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά την εκδίκαση της με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 44/4-4-2016 Αίτησης Αναιρέσεως του Αθανάσιου Τριανταφύλλου κλπ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 515 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3625/12-4-2010 Προσφυγής του Αριστομένη Τσαγκαλίδη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 516 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3322/31-3-2010 Προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. Σταματόπουλος – Γ. Κατέλλας Καζαμίας Ο.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 517 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3321/31-3-2010 Προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Κακκίδης – Αναστασία Καρακατσάνη Ο.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 518 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3254/30-03-2010 Προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατά του Δήμου μας


49η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/12/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 519 (ΛΗΨΗ)

Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 520 (ΛΗΨΗ)

Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 521 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται στο Δήμο στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 522 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 523 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 1709Α/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 691,47€


ΑΠΟΦΑΣΗ 524 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 402/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 525 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 403/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 526 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 404/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 527 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 405/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 528 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου και λήψη απόφασης για άγονο διαγωνισμό και επανάληψη του με τους ίδιους όρους (σχετ. ΑΟΕ 460/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 529 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (σχετ. ΑΟΕ 300,363,393/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 530 (ΛΗΨΗ)

ξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2816/20-05-2009 Προσφυγής της Τσάμη Στυλιανής, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 531 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 532 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης – Συκεών έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 533 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016