Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2019

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2019

24 Δεκεμβρίου 2019

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/01/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς για την τοποθέτηση σημείων ελεύθερου WIFI στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού των υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 243/2018, Α.Ο.Ε.373/2018, 457/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.512,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 465/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε.417/2018, 475/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 261/2018, Α.Ο.Ε.413/2018, 467/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Λ.Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας, Δ.Ε. Πεύκων», Αρ. Μελέτης 67/2018, προϋπολογισμού 58.330,94€ (Σχετ. Α.Δ.Σ.330/2018, 361/2018, 367/2018 Α.Ο.Ε. 514/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 10/317/2019 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας μίσθωσης δύο μηχανημάτων έργου –εκχιονιστικών και ενός φορτωτή -εκσκαφέα JCB για τον αποχιονισμό των οδών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών λόγω εκτάκτων αναγκών συνολικής δαπάνης ποσού 31.644,80€, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου ευθύνης του Δήμου, και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των σχετικών μισθώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 24/ 720/10.01.2019 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας μίσθωσης τριών μηχανημάτων έργου –εκχιονιστικών και ενός φορτωτή -εκσκαφέα JCB για τον αποχιονισμό των οδών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών λόγω συνέχισης των εκτάκτων αναγκών, συνολικής δαπάνης ποσού 22.915,20€, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου ευθύνης του Δήμου, και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των σχετικών μισθώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β’ Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ), αρ. μελέτης 83/2018 προϋπολογισμού 382.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, αρ. μελέτης 70/2018 προϋπολογισμού 448.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελέτης 74/2018


2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/01/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 558.527,57€ με το Φ.Π.Α και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 248/2018, Α.Ο.Ε. 420/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018)


3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2199/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τo μέρος που έκανε δεκτή την αγωγή των αντιδίκων και υποχρέωσε τον Δήμο Νεάπολης Συκεών να καταβάλλει στους ενάγοντες/ουσες καθαριστές/στριες που απασχολήθηκαν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου τα αναφερόμενα σ’ αυτήν ποσά


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση ή μη της εγγύησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» στα πλαίσια της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ 2018-2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών» του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπολειπόμενων ομάδων της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για (2) δυο έτη και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Δ.Σ.24/2018, Α.Ο.Ε. 209/2018, 403/2018, 518/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Αποσύρθηκαν τα 2ο,3ο και 4ο θέματα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ», Αρ. Μελέτης 74/2018, προϋπολογισμού 74.400,00€ (Σχετ. Α.Ο.Ε. 12/2019)


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Σιμητόπουλου Αλέξανδρου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Βενετίδη Βαρσάμη από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 3888/31-01-2019 ένστασης της εταιρείας ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με διακριτικό τίτλο “CSB SECURITY” κατά της αρ. 16/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018, 16/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης» του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ποσού 450.368,00€ με το ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ.106/18, Α.Ο.Ε. 419/18, 536/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών εκρίζωσης πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.873,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2018


6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 558.527,57€ με το Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ.248/2018, Α.Ο.Ε. 420/2018, 15/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», αρ. μελέτης: 65/2018, προϋπολογισμός: 7.836.300,31€ (Σχετ.: ΑΔΣ 401/2018, ΑΟΕ 515/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Αγωγού Όμβριων Υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας, Δ.Ε. Πεύκων», Αριθμός Μελέτης: 67/2018, προϋπολογισμού 58.330,94 € (Σχετ.: ΑΟΕ 6/2019, ΑΟΕ 514/2018, παρ. 4.2 της Διακήρυξης με ΚΗΜΔΗΣ 18PROC004188145 2018-12-13)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2019


7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών για την «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων και ασφάλιση περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» δαπάνης 57.730,00 €, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 243/6513/23.02.2019 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας μίσθωσης ενός φορτωτή -εκσκαφέα JCB για τον αποχιονισμό των οδών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, λόγω εκτάκτων αναγκών, συνολικής δαπάνης ποσού 2.380,80€, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου ευθύνης του Δήμου, και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σχετικής μίσθωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€, Αρ. Μελ. 74/2018 (Σχετ.: ΑΟΕ. 12/2019, ΑΟΕ 22/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση προσφυγής κατά της υπ αριθ. πρωτ. 3011/15-02-2019 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία ακύρωσε την 536/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν.6463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Σιμητόπουλου Αλέξανδρου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, και την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 815/2015 Προσφυγής του Στυλιανού Νταλιόπουλου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1702/2015 Αγωγής της Καρτσιώτου Ευθυμίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» (Αριθ. Μελέτης: 6/2018, Προϋπολογισμός: 1.750.000,00 €) (Σχετ. ΑΔΣ 280/2018, ΑΟΕ 527/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β’ Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)» (Αριθμός Μελέτης: 83/2018, Προϋπολογισμός: 382.540,00 €)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης- επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.966,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 464/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 465/2018, 3/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.997,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 247.910,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου», αρ. μελ. 26/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 45.000,01€, αρ. μελέτης 85/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», προϋπολογισμού 448.880,00€, αρ. μελ. 70/2018


10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης», Α.M. 8/2018, Α.Δ.Σ.365/2018, Α.Ο.Ε. 533/2018 (Έγκριση όρων), με προϋπολογισμό 74.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης : «Υδραυλική Μελέτη Εφαρμογής του έργου "Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων", αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441»


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.742,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του δήμου Νεάπολης – Συκεών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.873,48 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 28/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 06-03-2019 πρακτικού του διαγωνισμού άνω των ορίων για τις Υπηρεσίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συμμόρφωση με την αριθ. 237/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η Α.Ο.Ε. 509/19 κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά της προσφεύγουσας εταιρείας ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ (ΣΧΕΤ. 509/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


11η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών από 31/3/2019 μέχρι 31/3/2020 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.730,00 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 39 /2019)


12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 16498/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εργατικές Διαφορές), όπως νομίμως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1879/2019 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και κατά της Αβραμίδου Ιωάννας κλπ (σύνολο: 22 ενάγοντες)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β’ σταδίου ανοίγματος οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018, 16/2019, 25/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπολειπόμενων ομάδων της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ.24/2018, Α.Ο.Ε. 209/2018, 403/2018,518/2018, 20/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2019, 2020 και 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.634,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2019, 2020 και 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.028,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2019 μέχρι 31/3/2020 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 39/2019, 66/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για προσκυρούμενο τμήμα σύμφωνα με την Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού 6531


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε.33/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 507/2018 Αίτησης Ακύρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «LIGHT PRINT (ΛΑΪΤ ΠΡΙΝΤ) Α.Ε. – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ – ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 3886/2015 Ανακοπής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5173/2016 Προσφυγής του Νικολάου Χατζηγεωργίου κατά του Δήμου μας


14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 364/10549/29-03-2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 16498/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εργατικές Διαφορές), όπως νομίμως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1879/2019 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και κατά 22 εναγόντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου», προϋπολογισμού 74.400,00€, αρ. μελ. 26/2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 54/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 45.000,01€, αρ. μελ. 85/2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 56/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 9594/13-3-2019 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν.3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Γκατζέ Στέλιου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Ζιγκερίδη Δημητρίου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Καραδαλή Ευάγγελου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη της υπαλλήλου Κιοσέ Στέλλας από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Καπούλα Ιωάννη από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη της υπαλλήλου Μιχαηλίδου Δήμητρας από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εκ νέου των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του χώρου δασικής αναψυχής της Δημοτικής Ενότητας Συκεών (δενδροφυτεία)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» Αρ. Μελέτης 65/2018, (Σχετ. 32/2019 Α.Ο.Ε.), Προϋπολογισμός:7.836.300,31€ με Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.413,71 για τη δαπάνη 7 νέων παροχών ΦΟΠ μέσω της ΔΕΔΔΗΕ στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Παύλου Και Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του δήμου Νεάπολης – Συκεών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.873,48» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 28/2019, 63/2019 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 558.527,57€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 248/2018, Α.Ο.Ε. 420/2018, 15/2019, 31/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», Αρ. μελέτης 70/2018, Προϋπολογισμού: 448.880,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης», προϋπολογισμού 74.400,00 €, αρ. μελ. 8/2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 533/2018, 58/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β’ Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)», προϋπολογισμού 308.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α., αρ. μελ. 83/2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 538/2018, 10/2019, 48/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Κατακύρωση αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης του οικοπέδου στο 1ο ΕΠΑΛ Συκεών στην οδό Γληνού» (αρ. μελ. 6/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης- επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.966,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 464/2018, 49/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5030569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών’, Μελέτη 13/2019, προϋπολογισμού 1.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την μελετητική ωρίμανση του έργου: Κατασκευή 1ου - 5ου Δημοτικών Σχολείων Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 999/3-3-2016 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 107

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 445/8-8-2018 Αίτησης Ακύρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 260.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 51/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018, 16/2019, 25/2019, 68/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 61/2019)


17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις Υπηρεσίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 289/18, Α.Ο.Ε. 418/18, 509/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» (Αριθμός Μελέτης: 6/2018, Προϋπολογισμός: 1.750.000,00€)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε.33/2019, 75/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 71/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού των υπηρεσιών της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου για τα έτη 2019, 2020 και 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.028,00€ με τον ΦΠΑ 24%, το με αρ. πρωτ. 4253/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και καθορίστηκαν ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (Αριθμός Μελέτης: 85/2018)


18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/05/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 53/2019, Α.Ο.Ε. 62/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών)» με κωδικό ΟΠΣ 5038016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου» (Αριθμός Μελέτης: 26/2018 προϋπολογισμός 74.400,00 €) (Σχετ.: ΑΟΕ 54/2019 & ΑΟΕ 80/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2019, 2020 και 2021 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 62/2019, Α.Ο.Ε.70/2019)


19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/05/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση της θέσης περιπτέρου επί της οδού Λαγκαδά 106-108 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του χώρου δασικής αναψυχής της Δημοτικής Ενότητας Συκεών-Δενδροφυτεία


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 68/2018), προϋπολογισμού 605.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 68/2018), προϋπολογισμού 605.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο είναι το άνοιγμα και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 53/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 52/2019)


20ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 112/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το δ΄ σκέλος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 260.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει μετά την δημοσίευση των ν. 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019, στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 112/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 481/3-9-2018 Προσφυγής του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25050 + 9727/7-4-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέως (και ήδη Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΜΒ 73/30-5-20149 Παρέμβασης της Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» επί της ΠΡ 481/3-9-2018 Προσφυγής του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25050 + 9727/7-4-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέως (και ήδη Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολογικές Διαφορές) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 4796/2019 και ΕΑΚ 4083/2019 Αγωγής που άσκησε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεύκων», κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 7884/2019 και ΕΑΚ 6648/2019 Αγωγής που άσκησε η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS», κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση AGRIS A.E.


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2019, 2020 και 2021 και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 62/2019, Α.Ο.Ε.70/2019, 126/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε.51/2019, 113/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 61/2019, 115/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου» (Αριθμός Μελέτης: 13/2019, Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €, A.O.E. 93/2019, 104/2019, Α.Δ.Σ. 72/2019)


21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγ. Παύλου» (Προϋπολογισμός: 605.0000 € με ΦΠΑ, Αριθμός Μελέτης: 68/2018) Σχετ.: Α.Δ.Σ 102/2019, Α.Ο.Ε. 90/2019 &129/2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 145

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση των ανελκυστήρων, στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 21.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ.175/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2019 & 2021.», προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ.176/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών «Επισκευές στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 72.974,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ.101/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών «Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογισμού 69.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μεταλλικής εξέδρας εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης


22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισμός οδού Επταπυργίου, παράπλευρων οδών κλπ (Δ.Ε. Συκεών)», αρ. μελέτης 2/2019 προϋπολογισμού 6.500.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5041690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Καθαρές αστικές μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5041514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, στις ομάδες A4 «Λιπαντικά» και Α5 «Πρόσθετα» της προμήθειας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 13/11931/05.04.2018 (Σχετ. αποφάσεις: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018, 360/2018, 406/2018, 415/2018, 508/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC, προϋπολογισμού 50.899,98€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σxετ. Α.Δ.Σ. 230/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο “ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ” (Δημοτική Ενότητα Συκεών) έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 52/2019, 132/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης» του Δήμου Νεάπολης - Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 450.368,00€ με το ΦΠΑ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 106/18, Α.Ο.Ε. 419/18, 536/2018, 27/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησίας 2α της Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού 7885


23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τις Υπηρεσίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 289/18, Α.Ο.Ε. 418/18, 509/19 116/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας – εγκατάστασης εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 143.592,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.742,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 53/2019, Α.Ο.Ε. 62/2019, 123/2019)


24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2018 και ψήφιση υπερβάσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 5.413,71€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 24/2019 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Ηλιάδη Βασίλειο, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΙΧΕ ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, για τις ομάδες, Α΄, Β΄, Γ΄΄ και Ε΄που προκηρύχθηκε με την αριθμό 24/16670/08-05-2017 (Σχετ.: ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018, 239/2018, 292/2018, 335/2018, 414/2018


26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Διετής συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2019 - 2021» προϋπολογισμού δαπάνης 49.600,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 176/19, Α.Ο.Ε.147/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 109578/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 14183/2017 Ανακοπής Τρίτων που άσκησαν 1) η Ελένη Θωϊδη και 2) η Σουλτάνα Θωϊδη κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών και η οποία εισάγεται προς εκδίκαση κατόπιν της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 11207/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9358/2019 Κλήσης των αντιδίκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικής εξέδρας εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 150/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση "Διετή συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης - Συκεών" προϋπολογισμού δαπάνης 21.700,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 175/2019, Α.Ο.Ε. 146/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης του οικοπέδου στο 1ο ΕΠΑΛ Συκεών στην οδό Γληνού»


27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.285,00 Ευρώ για την καταβολή τέλους ταξινόμησης - εισφοράς και τελών κυκλοφορίας του με αρ. πλαισίου WDB9505062K729546 και εργοστασίου κατασκευής M/S 1823 φορτηγού οχήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5029946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: « Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», αρ. μελέτης 50/2019 προϋπολογισμού 617.850,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: Επισκευή & συντήρηση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης Συκεών», αρ. μελέτης 51/2019 προϋπολογισμού 1.085.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών επισκευής ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων και αμαξωμάτων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου και επισκευής - συντήρησης δικύκλων - τρίκυκλων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού τροποποίησης Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» μετά την εξέταση προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 53/2019, 131/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all», στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 19848/05-07-2019 αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. κατά της αρ. 158/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Γ΄ στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 52, 132, 158/2019)


28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1841/2019 Αγωγή του Δήμου μας κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως καθολικού διαδόχου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4021/2016 Προσφυγής του Γαβριηλίδη Λάσκαρη κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5334/2017 Αγωγής του Θεολογίδη Αθανασίου κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4225/2016 Προσφυγής του Ευθυμίου Μουτσούλη κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του B’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2983/2016 Προσφυγής της Θεοδώρας Τούλια κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1308/23-3-2016 Προσφυγής της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Επισκευές στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης-θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού δαπάνης 72.974,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 101/2019, Α.Ο.Ε. 148/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού δαπάνης 69.192,00€ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 149/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2019


29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/08/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», αρ. μελέτης 50/2019 προϋπολογισμού 617.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης Συκεών», (αρ. μελ. 51/2019) προϋπολογισμού 1.085.000,00 € με Φ.Π.Α.24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 53.350,00 € για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC, ανάδειξη προσωρινών αναδόχών και επανάληψη διαγωνισμού για τις υπολειπόμενες ομάδες (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων


30ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/08/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» και έγκριση προσφορών για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, το οποίο είναι το άνοιγµα και η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 163/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Διετή συντήρηση ανελκυστήρων, στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.700,00 € και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ . Α.Ο.Ε. 175/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Διετής συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2019 - 2021» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49,600,00 € και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 172/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικής εξέδρας εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 150/2019, 174/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ποσού 247.910,72€ με το ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 53/2019, 131/2019, 182/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αρ. 168/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου επί της οδού Λαγκαδά 106-108 στη Δ.Ε. Νεάπολης


31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/08/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2019


32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο “Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Μουσικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ” ποσού 34.560,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε 209/2019 Εξειδίκευση πίστωσης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2017


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 21.190,00 € για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5045302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 170/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, για τις ομάδες Α΄, Β΄, Γ΄, και Ε΄, καθώς και των αρ. 414/2018, 335/2018, 292/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” (Αριθμός Μελέτης: 13/2019) (Α.Ο.Ε. 93/2019, 104/2019, 143/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ” (Αριθμός Μελέτης: 68/2018) (Α.Ο.Ε. 129/2019, 130/2019,144/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 1115/26479/19-09-2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ΄ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ' αριθ. καταχ. ΠΡ2115/2016 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.” κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 1138/27321/30-09-2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ' αριθ. Καταχ. ΠΡ 2749/2016 Προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 1161/27321/30-09-2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση για την παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β΄Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ' αριθ. Καταχ. ΑΓ 651/2018 Αγωγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.” κατά του Δήμου μας


33η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 34.560,87€ για Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Μουσικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου


34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης Μουσικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ποσού 34.560,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, και ανάθεση στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης . (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 209/2019 & 210/2019 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την άσκηση κάθε προσήκοντος ένδικου βοηθήματος κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ (Συν. 27/16.7.2019, 2.08) που αφορά στην έγκριση αποτελεσμάτων ελέγχου στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών σχετικά με τον καταλογισμό οφειλής σε μη μετόχους υπαλλήλους του Δήμου και σε μερισματούχους του Ταμείου, από μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 14.552,12€ για τη δαπάνη δύο νέων προσωρινών παροχών μέσω του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην Δενδροφυτεία για τη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 77.500,00 € για Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου και στο ευρύ κοινό


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 67.084,00€ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη (σχετ. αρ. πρωτ. αίτηση 24326/27-8-2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη (σχετ. αρ. πρωτ. αίτησης 24395/28-8-2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για τις υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία 2α της Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού 7885


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 5 “Αρμενοχώρι” μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Λ. Βύρωνος – Κομνηνών – Αν. Παπανδρέου της Δ.Ε. Συκεών


Αποσύρθηκε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 232

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάλυση σύμβασης μελέτης, «Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. του Βρεφονηπιακού Σταθμού Οδού Αγ. Τριάδας και Παπάφη του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all”, στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all – INTERREG, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού , για τις υπολειπόμενες ομάδες Β΄ και Γ΄ της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2019, 198/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών “Επισκευές στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης-θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων” προϋπολογισμού δαπάνης 72.974,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 191/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών” ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών” και έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 163/2019, 200/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης Α και Β σταδίου του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 247/2019, Α.Ο.Ε. 112/2019,133/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφορά” του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών επισκευή ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων και αμαξωμάτων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου και επισκευής – συντήρησης δικύκλων – τρίκυκλων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.240,00€ με το Φ.Π.Α. και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 181/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς” ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο είναι το άνοιγμα και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 142/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού δαπάνης 69.192,00€ και ματαίωση του διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 149/2019, 192/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 617.024,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθαρισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243

Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών ανακομιδής λειψάνων τάφων, στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.343,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) , έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 275/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 39.808,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


Αποσύρθηκαν τα 23ο και 24ο θέματα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

35η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο “Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και στο ευρύ κοινό” ποσού 77.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε 226/2019 Εξειδίκευση πίστωσης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Στρασβούργο Γαλλίας για συμμετοχή στην Ημερίδα για την Θερμοκοιτίδα Συμμετοχικής Δημοκρατίας και στο Συνέδριο Πόλεων για τη Συμμετοχική Δημοκρατία και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 142/2019, 239/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Παράταση διάρκειας της με αρ. πρωτ. 10739-1/4/2019 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 57/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» (Σχετ. 78/2019, 167/2019 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 112/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» με θέμα «εκτέλεση προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 128/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» με θέμα «εκτέλεση προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Αθήνα για συμμετοχή στο 15ο ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Νοεμβρίου 2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 9.920,00 € για εργασία σχεδιασμού και δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 7.018,40 € για προμήθεια Banner για τις εκδηλώσεις του δήμου έτους 2020


Αποσύρθηκε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένων Χρηματικών Καταλόγων Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6388/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε δεκτή την Προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΪΔΗΣ – ΧΟΤΕΛΙΑ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΧΟΤΕΛΙΑ Α.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6833/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε δεκτή την Προσφυγή του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), για το οποίο συνέχισε την δίκη, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ679/5-4-2016 Έφεσης του Κουρμπέτη Πασχάλη κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του A’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1576/2018 του Γκουβρικου Εμμανουήλ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του B’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3211/2015 Αγωγή των Αβραμίδη Γεωργίου κλπ (σύνολο 40 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του E’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 2911/2015 Αγωγής των Σινοπούλου Χριστίνα κλπ (σύνολο 23 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του E’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3212/2015 Αγωγής των Ιωαννίδου Αναστασίας κλπ (σύνολο 40 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του E’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3213/2015 Αγωγής των Παξιμάδα Παράσχου κλπ (σύνολο 36 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ.: 55/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων» (αρ. μελ.: 50/2019, Προϋπολογισμός: 617.850,00 €)


Αποσύρθηκε το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της διάρκειας της με αρ. πρωτ. 4175/04.02.2019 σύμβασης υπηρεσιών ψηφιοποίησης του αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/11/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για κατάθεση προσφυγής για τη διασφάλιση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.084,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Χατζηνικίτα Κυράνα σε φρεάτιο για όμβρια ύδατα μεταξύ των οδών Γαλήνης και Λεύκης Δ.Ε.Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020.


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2020» του ΝΠΔΔ Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Απ. 187/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 194/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» με θέμα «εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Αναμορφωμένου Προϋπολογισµού 2019, του Πίνακα Στοχοθεσίας, Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019, του Προγράμματος ∆ράσης έτους 2019 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας στην περιοχή «Αρμενοχώρι» μεταξύ των οδών Επταπυργίου - Λ. Βύρωνος – Κομνηνών - Αν. Παπανδρέου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5174/2017 Αγωγής των Νάσκου Γεωργίου κλπ (σύνολο 30 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5172/2017 Αγωγής των Αγγελοχωρίτη Παναγιώτη κλπ (σύνολο 49 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 796/2011 Αγωγής του Γροϊδη Ιωάννη κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2078/2017 Προσφυγής της ΔΕΗ ΑΕ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 53/2019, 131/2019, 182/2019, 204/2019)


38η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης -Συκεών για την αναπλήρωσή της (Αναπλήρωση Παγίας Προκαταβολής 2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2020

39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4175/04.02.2019 σύμβασης των υπηρεσιών ψηφιοποίησης του αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 24/27.11.2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και στο ευρύ κοινό, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, και ανάθεση στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Θ.Β.Ε.) (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 226/2019 & 246/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. Β.Δ.Υ.: 108/2019 και Α.Β.Δ.: 2019/3032 Προσφυγής της Σαφλέκου Κονδυλένιας, κατά της υπ’ αριθμ. 392/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας


Αποσύρθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολόγιο) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 14971/2019 και ΕΑΚ 12503/2019 Αγωγής που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την καταβολή πρόσθετης συμπληρωματικής χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ) σύμφωνα με την αρ. 280/2019 Α.Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ,του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC, κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Δ΄ και επανάληψη διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2019, 198/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, διάρκειας ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.422,61€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού δαπάνης 39.808,96€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 244/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση εργασιών επισκευής ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων και αμαξωμάτων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου και επισκευής - συντήρησης δικύκλων - τρίκυκλων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.240,00€ με το Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε.181/2019, 238/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020, του Προγράμματος Δράσης έτους 2020 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2020


40ή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Νεάπολης- Συκεών στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ως εκπροσώπου του Δήμου, στην Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Δικτύωσης Δήμων με τίτλο «Ευρωπαϊκές Τάσεις & Καλές Πρακτικές», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Συκεών


41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019, λόγω συμπληρωματικής κατανομής ποσού 111.700,00 € στον Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στο Δήμο, στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2020


Αποσύρθηκε το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2020 μέχρι 31/3/2021 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» προ υπολογιζόμενης δαπάνης 55.990,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 163/2019, 200/2019, 236/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 142/2019, 239/2019, 249/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 247/2019, Α.Ο.Ε.112/2019, 133/2019, 237/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 23/27.11.2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2252/2017 Προσφυγής της Δεδέ Γαρυφαλλιάς κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 539/2017 Προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, για τις ομάδες Α΄,Β΄, Γ΄ και Ε΄, με την εταιρεία που είχε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιστροφή παραβόλου (Σχετ.: ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018,239/2018, 292/2018, 335/2018, 414/2018, 170/2019, 216/2019)


42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 105.338,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου, διάρκειας ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.461,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. - Κ.Ο.Κ – κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 227/2019, 273/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2020 μέχρι 31/3/2021 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» προ υπολογιζόμενης δαπάνης 55.990,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ανοίγματος και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για τις υπολειπόμενες ομάδες Β΄ και Γ΄ της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC και κατακύρωση διαγωνισμού.(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2019, 198/2019, 234/2019)