Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2021

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2021

28 Δεκεμβρίου 2021

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της 195/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής


2η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα νομικής υποστήριξης Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού 2021, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021, του Προγράμματος Δράσης έτους 2021 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2021


3η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ Α.Ε.Ε


4η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2021, για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016 (έργα προϋπολογισμού έως και 60.000€ χωρίς ΦΠΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ –ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ", αρ. μελέτης 18/2018 προϋπολογισμού 669.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


5η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 425/2019 Έφεσης του Δήμου μας κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)" και κατά της υπ’ αριθμ. 7718/2018 απόφασης του Ε’ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 424/2019 Έφεσης του Δήμου μας κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)" και κατά της υπ’ αριθμ. 7719/2018 απόφασης του Ε’ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


6η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 62751/20/8-1-2021 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 328/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης » για την ομάδα Α΄ «Ηλεκτρολογικό υλικό», του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου και επιδαπέδιου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ «Ηλεκτρολογικό υλικό»

Σχετ.: Α.Ο.Ε. 239/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΘΟΩΚΙ-ΘΩΠ ), 302/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛ0ΩΚΙ-Α03)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β΄ και επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ με αλλαγή των όρων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 347/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 849.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2021 μέχρι 31/3/2022 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.730,00 € , και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε 367/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων στην προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 237/2020, 346/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ΟΥ ΚΑΙ 15ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Κ. ΣΥΚΕΩΝ» (προϋπολογισμού 1.605.800,00 € με ΦΠΑ, Αρ. Μελέτης : 06/2020), Σχετ.: Α.Δ.Σ.: 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ80ΚΙ-66Π), Α.Ο.Ε.: 179/2020, (ΑΔΑ: Ω7Ο2ΩΚΙ-ΗΡΥ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φερραίου –Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών» (αρ. μελ. 18/2018), προϋπολογισμού 669.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 332/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 28.086,00€ για τη «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2021, 2022 και 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.628,00 € για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου για τα έτη 2021, 2022 και 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, Δ.Ε. Συκεών (Αναβλήθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία άρθρου 372 ν. 4412/2016) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΝΜ1/4-1-2021 Αίτησης Αναστολής της ανώνυμης εταιρίας “SPACE HELLAS” κατά της υπ’ αριθμ. 1700/2020 αποφάσεως της ΑΕΠΠ και κατά της υπ’ αριθμ. 274/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


7η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εργασίες Ταφών-Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού Σχετ. Α.Δ.Σ. 128/2020, Α.Ο.Ε. 81/2020, 321/2020, 361/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 31

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 627.649,19 € με το Φ.Π.Α. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 238/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΑΛΩΚΙ-ΣΑΕ) (Αποσύρεται)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις λόγω προσκύρωσης και ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031012, στο Ο.Τ. Γ35 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


8η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου κ. Σαουλίδη Αντώνιου, στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2021, ως εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τη βράβευση του Δήμου στα Best City Awards 2020 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 62328/21-1-2021 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε εν μέρει την υπ’ αριθ. 270/2020 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2021 για ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο LYLA – Local Youth Integration Labs στην πρόσκληση Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο Developing local and individual integration strategies for migrant women and families στην πρόσκληση Transnational actions on asylum, migration and integration (AMIF-2020-AG-CALL-01) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο TRACE - Transnational cooperation to enhance local integration στην πρόσκληση Transnational actions on asylum, migration and integration (AMIF-2020-AG-CALL-01) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.688,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


9η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την παραίτηση από προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 62751/20/08-01-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (ν. 3463/2006)


10η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση (122) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο Migrant Voices Heard στην πρόσκληση : Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ –ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελέτης 18/2018, προϋπολογισμού 669.000,00 €, με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93157


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών», αρ. μελέτης 68/2019 προϋπολογισμού 280.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών”, αρ. μελέτης 68/2019, προϋπολογισμού 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο Integration Employment Assistance Training – InteGREAT στην πρόσκληση Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο (SONIA) Actions for Supporting Migrants’ access to basic services in local communities, στην πρόσκληση Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο Συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή της ένταξης της χρηματοδότησης της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 88.436,80 € για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών από 31/3/2021 μέχρι 31/3/2022 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.730,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 367/2021, 18/2021)


11η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021


Αποσύρθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκπόνηση/ επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και υλοποίηση αυτών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση μίσθωσης διαμερίσματος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου REACT με αλλαγή εκμισθωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση μίσθωσης διαμερίσματος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου REACT με αλλαγή εκμισθωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της «Επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.082.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού)


12η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Αποσύρθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο Διαμόρφωση αύλειου χώρου 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης επί των οδών Λαγκαδά - Νυμφαίου - Κων. Καραμανλή (Δ.Ε. Νεάπολης), υποέργο 2 στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων ΔΕ Νεάπολης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 7ου & 14ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Νεάπολης», υποέργο 3 στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων ΔΕ Νεάπολης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 8ου & 15ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Συκεών», υποέργο 2 στο έργο «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.086,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 24/2021 εξειδίκευση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Προσφυγής και Αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία έγινε δεκτή την υπ’ αριθμ. 206/15-12-2020 προσφυγή του Αγησίλαου Μαστορίδη και ακυρώθηκε η με Α.Π.: 44144/05-06-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης


Αποσύρθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


13η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης - Συκών», αρ. μελέτης 13/2021 προϋπολογισμού 110.756,14 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών » του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 627.649,19 € με το ΦΠΑ. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 238/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΑΛΩΚΙ-ΣΑΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 2η/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 3η/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένης Οφειλής (εισήγηση 5η/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031303, στο Ο.Τ. Γ36 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας ελαιολάδου και λοιπών ειδών παντοπωλείου


14η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 362/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την ημερομηνία αποσφράγισης Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ –ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελέτης 18/2018, προϋπολογισμού 669.000,00 €, με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93157


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Το πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών) " (αρ. μελ. 84/2018) δαπάνης 958.000,00 € (Αναβλήθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2021-2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.312,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025» Σχετ.: η αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ.2775/3-3-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών Περισυλλογής, μεταφοράς και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής (εισήγηση 6)


15η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Ενίσχυση συμπλήρωση μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, και συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό «Επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι τέσσερις (24)μήνες” σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 362/2020, A.O.E. 75/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 108 του Ν.4782/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση (125) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ομάδα Β΄ «Διάφοροι τύποι χαρτιού» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Β «Διάφοροι τύποι χαρτιού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 347/2020, 16/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 110/2020,366/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 231.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 445.916,40€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.742,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 31/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2021»


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021


16η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 99

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 53/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 282/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των υπηρεσιών «Διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων, μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.976,00 €, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ «Γραφική ύλη και είδη γραφείου» της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 347/2020, 16/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.743,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


17η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εκ νέου των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ1943/01-06-2018 Ανακοπής ΚΕΔΕ του Καλαϊτζή Ιωάννη κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στο τμήμα Δ.: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών, που προκηρύχτηκε με την αρ. 5/5681/04.03.2021 διακήρυξη Δημάρχου (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε.42/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 16.184,61€ για Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης - Συκών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ» (ΑΜ18/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Α.Δ.Σ. 3/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της Προμήθειας εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 88.436,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Α.Ο.Ε.53/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο και έγκριση δαπάνης


18η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο “Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.” ποσού 16.184,61€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε 111/2021 Εξειδίκευση πίστωσης)


19η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης για την ανάθεση των Υπηρεσιών σχεδιασμού και οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, ποσού 16.184,61€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και ανάθεση στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 118/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των υπηρεσιών «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Περισυλλογής, μεταφοράς και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 81/2021)


20ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2021-22 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 79/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών», αρ. μελέτης 68/2019 προϋπολογισμού 280.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Το πάρκο των ήχων -Ανακατασκευή - Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)» (αρ.μελ.84/2018) δαπάνης 958.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


21η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 23.644,02€ για την χορήγηση μιας (1) νέας παροχής, την τοποθέτηση, την τοποθέτηση δέκα επτά (17), νέων στύλων για Φ.Ο.Π. & την αποξήλωση δέκα οκτώ (18) φωτιστικών επί της 3ης Λεωφ. Παπανικολάου (από την οδό Μαβίλη έως την οδό Θάλειας) στην Δ.Ε. Πεύκων από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε


Αποσύρθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 246.519,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 522.883.20€ με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2021-2022» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 3/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τα έτη 2021, 2022 και 2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.628,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.086,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 64/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.040,80€ με το Φ.Π.Α., έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 88/20, Α.Ο.Ε. 132/20, 322/20)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος


22η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για επιλογή αναδόχων –χορηγητών στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων


23η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας εγγεγραμμένων πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 4η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ 09/2021, Α.Ο.Ε. 114/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου «Πράσινα δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών , Αρ. Μελέτης 28/2020, προϋπολογισμού 262.000,00 €, για δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στην πλατεία Γάτσου επί των οδών Ίμβρου και Σεφέρη, Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021


24η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο "Ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Παπάφη στη ΔΕ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών", στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και συγχρηματοδότηση με δημοτικούς πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Κλείσιμο του μηδενικού λογαριασμού όψεως του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, της ATTICA BANK Α.T.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης ενός ασκούμενου/μίας ασκούμενης δικηγόρου, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.240,00€ για την δαπάνη με τίτλο "Προβολή στην τοπική εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που υλοποιεί ο δήμος Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Αλλαγή ονομασίας λογαριασμού όψεως του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση του διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 282/2020, 100/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ομάδα Α΄ "Γραφική ύλη και είδη γραφείου" του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 347/2020, 16/2021, 103/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών οικονομικού έτους 2020 και ψήφιση υπερβάσεων


Αποσύρθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή τροποποίησης της ένταξης στο ΠΔΕ ΣΑΕ 047 των έργων με αριθμό 2020ΣΕ047000037 και 2020ΣΕ047000038 ως προς το τίτλο και τον προϋπολογισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας εγγεγραμμένων πιστώσεων


25η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση Εμβληματικών Έργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων και αύλειων χώρων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ 04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή όρων της Πρόσκλησης ΑΤ 06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή των όρων της Πρόσκληση ΑΤ 08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ 09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή όρων Πρόσκλησης ΑΤ 07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτση


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργο Καλλιθέα - Ά Φάση», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγχρηματοδότηση με δημοτικούς πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων, μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.076,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 101/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 121/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2021-22 και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 79/2021, 125/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 68/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος που αφορά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για τους λόγους που αναλύονται στην αρ. 818/2012 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 238/20, 68/202)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τον εξοπλισμό πολυσύχναστων κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του δήμου στην Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Το πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)» (ΑΜ84/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», αρ. μελέτης 7/2021 προϋπολογισμού 601.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Παπασουλιώτη Γεωργίου λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος


26η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών "Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2021-2022" προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 133/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή ένταξης της πράξης «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5074494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. Πρωτ. 11182/27-05-2020 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με τον ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, ποσού 8.154,74€


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού των δήμων της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών» (ΑΜ69/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου μας, κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2021, 2022 και 2023», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 134/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χώματος, αδρανών υλικών και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 93/2021


27η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


28η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 359/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την “Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος και Εκπόνηση μελετών Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασιών Περισυλλογής, Μεταφοράς και Φιλοξενίας των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 81/2021, 122/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 102/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.743,50€, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 105/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συνέχισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, και παράταση της ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου καθώς και της εγγυητικής συμμετοχής του (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 241/2019, 83/2020, 178/2020, 274/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων, στην πλατεία Γάτσου (Ίμβρου και Σεφέρη) της Δ.Ε Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» (αρ. μελ. 46/2016) προϋπολογισμού μελέτης 1.431.160,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 184 επιπλέον ημέρες και μέχρι 31/12/2021 του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» αρ. μελέτης: 46/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία-Εμπράγματο) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 6805/2021 και ΕΑΚ 5546/2021 Αγωγής που άσκησε ο Μαυρομάτης Ιωάννης κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


29η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. & του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)», αρ. μελέτης 22/2018, προϋπολογισμού 4.980.900,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)» (ΑΜ18/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, και συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό «Επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι τέσσερις (24)μήνες” σύμφωνα με το νόμο 4412/2016. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 83/2021, Α.Ο.Ε 362/2020, A.O.E. 75/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 23.644,00€ από το Χ.Ε.Π.759Α/11.05.2021, για την χορήγηση μιας (1) νέας παροχής, την τοποθέτηση, την τοποθέτηση δέκα επτά (17), νέων στύλων για Φ.Ο.Π. & την αποξήλωση δέκα οκτώ (18) φωτιστικών επί της 3ης Λεωφ. Παπανικολάου (από την οδό Μαβίλη έως την οδό Θάλειας) στην Δ.Ε. Πεύκων & απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση 13088/04-06-2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασιών σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης - Συκεών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.086,00€, και κατακύρωση του διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 64/2021, 135/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ερευνητικό Ευρωπαϊκό Έργο DEMOTEC


30ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αριθμό 191/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος και Εκπόνηση μελετών Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.040,80€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 88/20, Α.Ο.Ε. 322/20, 136/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τον εξοπλισμό πολυσύχναστων κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 175/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης » του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 241/2019, 83/2020, 178/2020, 274/2020, 195/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης - Συκών», αρ. μελέτης 13/2021 προϋπολογισμού 110.756,14 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ», προϋπολογισμού 262.000,00 € με Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», αρ. μελ. 50/19, προϋπολογισμού 617.850,00 €, με αναθεώρηση, μέχρι την 31/10/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ έως 03.07.2021 (αρ. μελ. 22.2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€, έως 03.09.2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ3018/12-06-2019 Ανακοπής ΚΕΔΕ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ3123/19-06-2019 Ανακοπής ΚΕΔΕ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» κατά του Δήμου μας


31η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (ΑΜ 7/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο (2) έτη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ και κατακύρωση του διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.520,00€ και κατακύρωση του διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων». Αριθμός Μελέτης 50/2019, προϋπολογισμού 617.850,00 €


32η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


33η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης–Συκεών (ΚΕΥΝΣ) με τίτλο "Υλοποίηση του προγράμματος "Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Το πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)» (ΑΜ84/2018) προς έγκριση


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων, μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.076,00€ και κατακύρωση του διαγωνισμού.(Σχετ. Α.Ο.Ε. 101/2021, 170/2021.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ», Αρ. μελ. 50/2016, προϋπολογισμού 3.016.400,00€


34η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/10/21, που αφορά το έργο «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)» αρ. Μελέτης 83/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Β΄ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ –ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ», Αρ. μελ. 14/2014, προϋπολογισμού 5.318.427,95€


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διετής συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2021-2022», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.300,00€ και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 133/2021, 180/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 20/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης)


35η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαγραμμίσεις Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους” (αρ. μελ. 70.2018) προϋπολογισμού μελέτης 448.880,00€, έως 30.11.2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών” (αρ. μελ. 13.2019) προϋπολογισμού 1.000.000,00€, έως 31.08.2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Κτηματολόγιο) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 12363/2021 και ΕΑΚ 10531/2021 Αγωγής που άσκησαν οι: 1) Βασιλική Λάμπρου και 2) Ελπίδα Κολοκυθιάρη κατά: 1) του Δήμου Νεάπολης Συκεών και 2) του Ελληνικού Δημοσίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Στ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 415/13-02-2020 έφεσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κατά της Παπαπέτρου Αποστολίας και κατά της υπ’ αριθμ. 8090/2019 απόφασης του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χώματος, αδρανών υλικών και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 93/2021, 188/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου», και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 102/2021, 193/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2021, 2022 και 2023», και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 134/2021, 187/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 115/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 17/2021, 130/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 92/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τον εξοπλισμό πολυσύχναστων κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 175/2021, 211/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών» (ΑΜ 68/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης : “«Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου "Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων", αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441»


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ημέρες και μέχρι 30/04/2022, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ‘ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ’ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελέτης 6/2018), προϋπολογισμού 1.750.000,00 € με ΦΠΑ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», (αρ. μελ. 17/2014), προϋπολογισμού 3.000.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 14.070,95€ για την χορήγηση μιας (1) νέας παροχής, για την σύνδεση του νέου Γυμνασίου στην οδό Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


36η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 91/2021)


37η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 18/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως Ε1367/2021 αίτησης ακυρώσεως του Τσιγκόπουλου Αργυρίου κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατά α) της υπ’ αριθμ. καταθ. 273/2020 απόφασης από το πρακτικό της 21/2-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (ΑΔΑ: 6ΓΥΤΩΚΙ-Τ56) και β) κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς την προαναφερόμενη πράξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή τροποποίησης προϋπολογισμού με ανακατανομή και παράτασης υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4all)» -Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- North Macedonia 2014-2020”


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 101.556,00 € για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2022, 2023 και 2024»


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 627.649,19 € με το ΦΠΑ. και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 174/2021,68/2021,238/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δ. Ε. Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


38η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης του έργου ‘Διαγραμμίσεις – Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους’ (αρ.μελ.70.2018) προϋπολογισμού μελέτης 448.880,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης - Συκών», αρ. μελέτης 13/2021 προϋπολογισμού 110.756,14€


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : «Ανάθεση εργασιών πλύσης και πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (COVID-19)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.128,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού) (σχετ. ΑΔΣ 175/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Επισκευή & συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 948.760,00 €, με το Φ.Π.Α., έγκριση προσφορών, ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και λήψη απόφασης για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 60/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων


39η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (ΑΜ 7/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ (αρ. μελ. 22.2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€, έως 03.10.2021


40ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μεταφοράς ποσού από λογαριασμό του Δήμου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του έργου REACT 2021 (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για την πληρωμή δαπανών


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία άρθρου 372 ν. 4412/2016) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΝΜ142/30-07-2021 Αίτησης Αναστολής της ετερόρρυθμης εταιρίας "ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΔΕΚΑ" κατά της σιωπηρής απόρριψης από την Α.Ε.Π.Π. της υπ’ αριθμ. ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π. 1050/24-5-2021 προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας εταιρίας και κατά της υπ’ αριθμ. 138/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών" και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 105/2021, 194/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 131/2021)


41η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 138/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Α και Β στάδιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για επιλογή αναδόχων –χορηγητών στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με αποφάσεις τις Αρχής εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών , σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν. 4412/2016

Σχετ.: Α.Ο.Ε. 269/2020 (ΑΔΑ: 94ΨΚΩΚΙ-ΝΥΛ ), 138/29.04.2021(ΑΔΑ:Ψ3ΖΡΩΚΙ-Π9Λ)


42η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών. (εισήγηση 8)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής. (εισήγηση 9)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τν προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών και κατακύρωση διαγωνισμού ανά ομάδα


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΓ 2394/22-04-2019 αγωγής του Μουστακουδάκη Στυλιανού κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΓ 4726/07-11-2019 αγωγής της Καραγεωργίου Καλλιόπης κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΓ3939/05-09-2019 αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Παύλου» κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 15958/2021 και ΕΑΚ 13686/2021 αγωγής που άσκησαν οι Αφεντάκη Βικτωρία κλπ (σύνολο 9 ενάγοντες) κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.461.389,49€ με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


43η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Στέλλα Σκεύη προς το νομικό σύμβουλο του Δήμου μας για παράσταση ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά την εκδίκαση της με αριθμό δικογραφίας 1066/2020 Αίτησης Αναιρέσεως της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2018-2019” αρ. μελέτης 01/18 προϋπολογισμού 1.200.00,00 €, με αναθεώρηση μέχρι την 30/11/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 92/2021, 248/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 91/2021, 255/2021)


44η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 3826/2021 απόφασης του Η’ Μονομελούς Διοικητικού Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά της Ιωακειμίδου Αναστασίας κλπ (σύνολο 5 εφεσίβλητοι)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας γάλακτος


45η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών, και λοιπών μηχανών γραφείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 134.914,08€ με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


46η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 38424/10-09-2021 ένστασης του ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατά της αρ. 578/2021 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2021 - 2022»


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.929,44€ για τη δαπάνη 2 νέων προσωρινών παροχών ηλεκτροδότησης σε σταθερά pillar μέσω του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Στην οδό Κασταμονής με Ελ.Βενιζέλου στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη για χρονικό διάστημα από 6-8-2021 έως 04-02-2022 στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


47η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες και μέχρι 03/02/2022 για το έργο "Ενίσχυση Αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών" με Κωδικό ΟΠΣ 5041690 (αρ. μελέτης 4/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών , για δύο (2) έτη, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και επανάληψη διαδικασίας για την ομάδα Α.5 "Μίσθωση 2 πολυμηχανημάτων με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανοιμέα, μετά των χειριστών"

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 132/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (Εισήγηση 10η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένης Οφειλής (Εισήγηση 11η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Στ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΕΠ1316/2021 αντέφεσης της Παπαπέτρου Αποστολίας κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατά της υπ’ αριθμ. 8090/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ», με τίτλο «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου» και του σχεδίου αυτής


48η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (Εισήγηση 12η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης Οφειλής (Εισήγηση 13η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της τροποποίησης της προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ», με τίτλο «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 362/2020, 75/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)»


49η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022


50ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 14.070,95€ από το Χ.Ε.Π.1413Α/26.08.2021, για την χορήγηση μιας (1) νέας παροχής, για την σύνδεση του νέου Γυμνασίου στην οδό Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε & απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,ΜΟΝΩΣΕΙΣ,ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», αρ. μελ. 50/19, προϋπολογισμού 617.850,00 €, με αναθεώρηση, μέχρι την 31/01/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μεταφοράς ποσού από λογαριασμό του Δήμου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του έργου REACT 2021 (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)- ΕΣΤΙΑ ΙΙ για την πληρωμή δαπανών


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ78/23-03-2021 αίτησης ακύρωσης της Ζέτου Φανής και της Μουντάκη Ελένης κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατά: 1) της σιωπηρής απόρριψης από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών της υπ’ αριθμ. 163/5-1-2021 αίτησης επανεξέτασης-ανάκλησης και 2) της υπ’ αριθμ. 163/25-01-2021 απάντησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Μικροέργων και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών επί της υπ’ αριθμ. 163/5-1-2021 αίτηση επανεξέτασης-ανάκλησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΕΦ 754/02-06-2020 έφεσης του Φουρίκου Χρήστου κλπ (σύνολο 5 εκκαλούντες) κατά του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατά της υπ’ αριθμ. 8918/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για επιλογή αναδόχων –χορηγητών στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη , κατακύρωση διαγωνισμού ανά ομάδα και αναστολή διαγωνισμού για τις ομάδες 1.Α.α: ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ,2.Α.α: ΓΑΛΑ και 3.Α.α: ΓΑΛΑ - Σχετ.: Α.Ο.Ε. 269/2020 (ΑΔΑ: 94ΨΚΩΚΙ-ΝΥΛ), 138/29.04.2021(ΑΔΑ:Ψ3ΖΡΩΚΙ-Π9Λ),280/2021 (ΨΗ1ΟΩΚΙ-ΞΩ2)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Επισκευή & συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 948.760,00 € με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού για τις ομάδες : ΟΜΑΔΑ Γ.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 60/21 , 270/21) (ακυρώθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021, 2022 και 2023 και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 115/2021, 246/2021)


51η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών και χρήσης απροβλέπτων του 2ου ΑΠΕ.

ΕΡΓΟ: « Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)».


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ" (αρ. μελέτης 65/2018) προϋπολογισμού 7.836.300,31 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για για τη μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς, ακινήτου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής


52η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση κλιμάκων, πεζόδρομων και ηλεκτροφωτισμός στις Δ.Ε. του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», Αρ. Μελέτης 36/2021, προϋπολογισμού 2.480.000,00 €, για δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), συνολικού ποσού 1.719,81 €, για τέλη και δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. του κτιρίου Γραφείων–ΚΑΠΗ στην οδό Πανεπιστημίου 1 & Γ. Βιζυηνού, στην Ευαγγελίστρια της Δ.Ε. Αγ. Παύλου (Ο.Τ. 75), καθώς επίσης και τον ορισμό υπόλογου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.937,14€ για να καταβληθεί στον Οργανισμό ΕΥΑΘ Α.Ε. (τμήμα Αποχέτευσης) και αφορά το κόστος σύνδεσης του νέου Γυμνασίου στην οδό Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής(14η εισήγηση)


53η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», Αρ. μελ. 68/2018, προϋπολογισμού 605.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την παράταση (53) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (Σχετ.: Οι υπ΄αριθ.933/2020 και 937/2020 αποφάσεις Δημάρχου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση: «Επισκευή & συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 661.760,00€ με το Φ.Π.Α., για τις ομάδες Α2, Β2, Ε2, ΣΤ2, της αριθ. 45/2020 μελέτης μετά από άγονο διαγωνισμό με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και νέων όρων διαγωνισμού (σχετ, Α.Ο.Ε. 60/2021, 270/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Ανάθεση εργασίας κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 261.950,00€ με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου, για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2022.


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2022.


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2022.


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αριθ. Μελ.34/2021) προϋπολογισμού 15.240.000,00€, για δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021


54η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της «Προμήθεια οχημάτων για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών - Υπολειπόμενα είδη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 184.639,98 με ΦΠΑ 24%, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


55η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 807/2021/55585/8-11-2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 239535/14-10-2021 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά το μέρος που έκανε δεκτή την από 15-1-2021 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ενώπιων των αρμοδίων δικαστηρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 806/2021/55853/8-11-2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για άσκηση Αγωγής κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για την διεκδίκηση του αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26788/16-11-2020 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων


Αναβάλλεται το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 15η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης Οφειλής (εισήγηση 16η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης Οφειλής (εισήγηση 17η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης Οφειλής (εισήγηση 18η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 131/2021, 279/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω συμπληρωματικής απόφασης Ι ́ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021, που χορηγείται στους Δήμους ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και λόγω ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης - Συκών», αρ. μελέτης 13/2021 προϋπολογισμού 110.756,14 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Μελετητική ωρίμανση έργου: Αστική Αναζωογόνηση της περιοχής Καλλιθέας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 6.937,14€ από το Χ.Ε.Π.1986Α/10.11.2021, για να καταβληθεί στον Οργανισμό ΕΥΑΘ Α.Ε. (τμήμα Αποχέτευσης) και αφορά το κόστος σύνδεσης του νέου Γυμνασίου στην οδό Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων & απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση δαπάνης συνολικού ποσού 1.719,81€ για τέλη και δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. Του κτιρίου Γραφείων-ΚΑΠΗ στην οδό Πανεπιστημίου 1 & Βιζυηνού, στην Ευαγγελίστρια της Δ.Ε. Αγ. Παύλου (Ο.Τ. 75), καθώς επίσης και την απαλλαγή υπόλογου


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών», αρ. μελέτης 01/2021 προϋπολογισμού 500.000,00


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελέτης 41/2020 προϋπολογισμού 74.400,00 €. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45233221-4 (Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 2ου ΤΕΛΙΚΟΥ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. της 1ης τροποποίησης Σύμβασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε, ΣΥΚΕΩΝ», Μ. 50/16, προϋπολογισμού 3.016.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης και την έγκριση του 1ου ΤΕΛΙΚΟΥ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. της 1ης τροποποίησης Σύμβασης εργασιών έως 15%, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης), του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019»,Μ. 01/18, προϋπολογισμού 1.200.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ΔΕΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Έλλης , Χορτιάτη και Σαλαμίνος της Δ.Ε. Συκεών προϋπολογισμού 66.419,09€ + 15.940,58 € ΦΠΑ 24%=82.359,67€, καθορισμός όρων σύμβασης ανάθεσης & εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ», αρ. μελέτης 14/2014, προϋπολογισμού 5.138.427,95 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (ΑΜ7/2021) με α/α συστήματος 181435 ΕΣΗΔΗΣ, για την υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 102.920,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 6ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 90 επιπλέον ημέρες, μέχρι και την 31/03/2022 του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» (αρ. μελέτης: 46/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 248/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


56η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΠΡ 14545/01-11-2019 προσφυγής του Δήμου μας κατά: 1) Του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και 2) Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ακύρωση: 1) Της από 16-7-2019 Απόφασης Καταλογισμού (Θέμα 2.09) της 27ης /16-7-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και 2) Κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς την προαναφερόμενη πράξη


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 19η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 20η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 21η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω συμπληρωματικής κατανομής ποσού 55.482,50 € προς τον Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω συμπληρωματικής απόφασης ΙΑ' κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021, που χορηγείται στους Δήμους ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, και λόγω ενίσχυσης κωδικών κρατήσεων, και τροποποίησης τίτλου ΚΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα για τις ανάγκες Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης -Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 286.794,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση : «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2022 μέχρι 31/3/2024 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 146.970,00 € με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών», αρ. μελέτης: 50/2016, προϋπολογισμού 3.016.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή & συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεάπολης-Συκεών” (αρ.μελ.51.2019) προϋπολογισμού μελέτης 1.085.000,00 €, έως 29.03.2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαγραμμίσεις Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους” (αρ.μελ. 70.2018) προϋπολογισμού μελέτης 448.880,00 €, έως 31.03.2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και απροβλέπτων στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών Αρχικής Σύμβασης & 1ο Α.Π.Ε. 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» (αρ. μελ. 46/2016) προϋπολογισμού μελέτης 1.431.160,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της υπ αριθμ. 163/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτικού Κέντρου Κοιινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών με θέμα “Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2022”


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο ‘Migrant Voices Heard: Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils’


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 74/2018), προϋπολογισμού 74.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο


57η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για την αναπλήρωση της (Αναπλήρωση Παγίας Προκαταβολής έτους 2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, καθώς και διαδικασιών σε εξέλιξη, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Σχετ.: Α.Ο.Ε.292/2021, 270/2021, 375/2021 και 319/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση 22η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση 23η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Ρομβοτά Δημήτριο


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κλιμάκων, πεζοδρόμων και ηλεκτροφωτισμός στις Δ.Ε. Του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ”(ΑΜ 36/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης απροβλέπτων του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει το έργο «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση του 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 333.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 93/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 465.791,06€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 92/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση : «Συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.105.624,27€ με το Φ.Π.Α., για τρία έτη έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 197/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 279/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


58η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για τις υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ .Σχετ.: Α.Ο.Ε.334/2021 270/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για τρία (3) έτη, καθώς και διαδικασιών σε εξέλιξη, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Σχετ.: Α.Ο.Ε.292/2021, 375/2021 και 319/2021, 385/2021)


59η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Ανάθεση εργασιών πλύσης και πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (COVID-19)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.302,40€ με το Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Δ.Σ 175/2021 και Α.Ο.Ε. 269 / 2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. Β.Δ.Υ. 201/2021 και Α.Β.Δ. 66/2016 Έφεσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατά της υπ’ αρίθ. πρωτ. 3071/20-11-2015 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2022 και μέχρι αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση παραχώρησης χρήσης οχήματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένης Οφειλής (24η )


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης Συκεών οικονομικού έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης δανειακής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», που έχει ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού 2022, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022, του Προγράμματος Δράσης έτους 2022 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 101.556,00€ με το Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Παράταση υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου στέγασης προσφύγων «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) - ΕΣΤΙΑ 2021 έως 15/4/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδός Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (ΑΜ 34/2021)