Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018

19 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προύπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων (Σχετ. Α.Ο.Ε. 28/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2018 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Διοικητική Αποβολή από χώρο σχολείου και δρόμου στο Ο.Τ. 130 στην οδό Καβάλας στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 5

Ενημέρωση για την παράταση ισχύος της ΠΥΣ 33/2006


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων απονομής αριστείων με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπως αυτός ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 467/2016 απόφαση Δ.Σ. και ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΣΥΚΕΩΝ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΠΕΥΚΩΝ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών"


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού τροποποίησης ως προς τη χρονική διάρκεια της με αριθ.πρωτ.:9752/16-03-2017 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ποσού 390.223,72€, για επιπλέον τέσσερις μήνες (4) μήνες, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας


2η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΟΑΣΘ για κατάργηση της λεωφορειακής γραμμής 25 (Νεάπολη - Βενιζέλου)


3η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στους 52ους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες (International Children’s games 2018), που θα πραγματοποιηθούν στην Ιερουσαλήμ, από 29/7/2018 έως 3/8/2018 και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την καταβολή του κόστους εγγραφής του Δήμου στους παραπάνω αγώνες


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης “Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών “, προϋπολογισμού 5.580,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού έκπτωσης αναδόχου από την προμήθεια τερματικών και λογισμικού του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, επιβολή κυρώσεων και ματαίωση διαδικασίας (Σχετ. Α.Ο.Ε 23/2017, 134/2017, 252/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή του τροποποιημένου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την παράταση του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 6.745,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας διακρατικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών (SOLIDA) του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020” και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ 241/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Χαραλάμπους στην Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αρ.πρωτ. 39640/06-10-2016 σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης – Συκεών ποσού 836.811,54 € (Σχετ. Α.Δ.Σ 124/2017, 196/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενεργείας προμήθειας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 438.067,20 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή των πλημμυρών στην Δ.Ε Πεύκων, προϋπολογισμού 13.000,00 €, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκρισή ανάθεσης εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 70.754,40 €, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1962/Β’/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 τον μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Βουγιουκλάκη Γεωργίου με ειδικότητα Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση περιοχής πέριξ αμαξοστασίου Δ.Ε Νεάπολης» (αρ.μελ. 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης (αρ.μελ.: 71/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ 2016 – 2017», με αναθεώρηση έως την 31/05/2018 (αρ.μελ. 01/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» με αναθεώρηση έως την 31/04/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης του έργου: «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) με αναθεώρηση έως την 31/03/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) (Δ. Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για το έργο με τίτλο "Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου"


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για το έργο με τίτλο ‘Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Πεύκων’


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για το έργο με τίτλο ‘Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. Νεάπολης’


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για το έργο με τίτλο ‘Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Αγ. Παύλου’


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για το έργο με τίτλο ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης’


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» (Α.Μ. 94/15)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ. 2018-2019», Μελέτη 01/2018, του Παραρτήματος Τ.Σ.Υ., της Ε.Σ.Υ., του ΣΑΥ-ΦΑΥ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.309.171,18€


5η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για τον δικαστικό χειρισμό δύο προσφυγών του ΟΑΣΘ κατά του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών», λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 075.6e «Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ.Φεραίου – Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 074.6e «Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 073.6e «Δημιουργία-Αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή /και πράσινων διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Δημιουργία-Αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή /και πράσινων διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 14.880,00 €. (Σχετ.: το με αρ.πρωτ.4936/13-02-2018 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομων στην περιοχή της Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 071.4e «Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατόδρομων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας τριών αιρετών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών στη πόλη Santa Pola της Ισπανίας, για συμμετοχή στη 4η συνάντηση διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών» (SOLIDA) στις 13 με 17 Μαρτίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας δύο αιρετών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών στη πόλη Birgu της Μάλτας, για συμμετοχή στη 5η συνάντηση διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών» (SOLIDA) στις 10 με 14 Απριλίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ( Σχετ. Α.Ο.Ε 83/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 05/02/2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών & σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών (Αρ.Μελ. 1/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (Αρ. Μελ. 53/2017) δαπάνης 5.640, 00€ άνευ Φ.Π.Α. 24% ή 6.993,60€ ΜΕ Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Γιορτής Παιδείας & Πολιτισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών


Αποσύρθηκε το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 30/06/2018 του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Αρ. Μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» κατά είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή έως και την 21/03/2018 (Αρ. Μελ. 94/2015)


7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το ζήτημα της αστυνόμευσης στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2018 για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Β Κύκλος» ( Σχετ. Α.Ο.Ε. 129/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 130/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 131/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 078.10a «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ενεργιακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4.15.1.2.-3 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 16.980,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 228.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (α’ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Μικρών Έργων» του άρθ. 15 του Π.Δ. 171/1987, για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό ΚΑΕΚ 191141132025/0/0, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, από το Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή από τέλη ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια Πεύκων (Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 2910/25-01-2018 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ( Σχετ. Α.Ο.Ε. 90/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για την προμήθεια ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, με απομακρυσμένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 336/2016, 458/2016, 137/2017, 209/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων πόλεως Θεσσαλονίκης και Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 1/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης Τροχαίας για λήψη βραχυχρόνιων μέτρων προστασίας κίνησης πεζών στην είσοδο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε.Συκεών, μέσω συμπλήρωσης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 3/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Κανονισμός λειτουργίας πανηγύρεων με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, Χριστουγεννιάτικων - Πασχαλινών και λοιπών οργανωμένων αγορών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 4/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέoυ 162 στη Δ.Ε. Νεάπολης (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 6/2018)


9η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. 154/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων της Πολιτιστικής Γειτονιάς στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΝΤΙΓΟΝΗ, για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ «SalonIC:Symbiosis ‘n’ InterCulturality» στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δικαιούχου επιχείρησης του προγράμματος ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» για την πρόσληψη ωφελούμενης του προγράμματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Εισήγηση 157/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Εισήγηση 160/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το έτος 2018


10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων της Πολιτιστικής Γειτονιάς στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Επταπυργίου στις 5,6 και 7 Μαΐου 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) για συμμετοχή στο συνέδριο «Εξυπνότερες Πράσινες Πόλεις: από τα Απορρίμματα στους Πόρους» στις 22 Μαΐου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 93

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επέμβαση κατά της Συρίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού Έναρξης Χρήσης 2016 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ.μελ. 55/2017) δαπάνης 5.684,25 € Φ.Π.Α. 24% ή 7.048,47 με Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 286.011,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το έργο: « ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου – 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)», (αρ. μελ. 39/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της δαπάνης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 57/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ» (Αρ.Μελ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης για τη μελέτη «Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 6ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» (αρ. μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) (Δ.Ε. Συκεών) (αρ. μελ. 40/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ», (Αρ. Μελ. 114/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν. 4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.368,00 € - έγκριση ανάθεσης σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ.- κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου, στο Παρίσι της Γαλλίας, από 14 έως 18 Μαΐου 2018, για συμμετοχή του σε επίσκεψη που διοργανώνει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στο Διδυμότειχο για συμμετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στις 20-21 Απριλίου 2018 και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 1/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 2/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Επταπυργίου αρ. 13 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 10/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα κατεδάφισης κτιρίου 7-8 τετραγ. μέτρων στην Πλατεία Γάτσου στη Δ.Ε Νεάπολης (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 11/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της μίσθωσης των διαμερισμάτων 1ου,3ου,4ου και 5ου ορόφου του Κληροδοτήματος Ισαακίδου Τζιγκόζογλου Αφροδίτης επί της οδού Κεσσάνης 58, Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 13/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 16/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Νεάπολης 21/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Νεάπολης 19/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Νεάπολης 20/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής του Αγίου Γεωργίου στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής ποσού 1.150,00 € οικονομικά αδύναμου κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ανάληψης δράσεων κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και της συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Καμπάνια 100 Δράσεις για το Νερό


12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Πεύκων» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του (αρ. μελ. 27/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», έγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρερχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 088.2c «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρερχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π, άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» - «προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συναίνεση Διόρθωσης Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το σχέδιο με τίτλο «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου με τίτλο «Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. Νεάπολης» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του (αρ.μελ. 57/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» (Αρ.Μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου- Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» (Αρ.Μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» με αναθεώρηση έως 30/06/2018 (αρ.μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Δημοκρατίας αρ.4 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 12/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου έναντι 45Β στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 13/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μ. Καραολή 22 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 15/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κονίτσης, έναντι 19 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 19/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος συναίνεσης με α.π. 1642/32029/12.3.18 Δήμου Θεσσαλονίκης, για τοποθέτηση προσωρινών πληροφοριακών πινακίδων σε οδούς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 16/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κυπρίων Ηρώων Ισαάκ και Σολωμού στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 17/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση εγκεκριμένων μηκοτομών των οδών Κρίνων, Χρυσανθέμων και Γιασεμιών στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 14/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ολική εφαρμογή της πρόβλεψης παρ. 13 άρθρο 34 Ν.2696/99 (ΚΟΚ) περί τοποθέτησης κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 18/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της υφιστάμενης οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Δ.Ε Πεύκων μεταξύ των οδών: 1. από Παλαιολόγων έως Ακριτών (έως τη στάση ΟΑΣΘ) και 2. από Λεωφόρος Ρόδων έως Δροσιάς (έως είσοδο Ειδικού Σχολείου), στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών πλακοστρώσεων του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κτλ 2016-2017» (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 20/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αριθ. πρωτ. 39640/06.10.2016 σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης – Συκεών ποσού 836.811,54€ (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 124/2017, 196/2017, 23/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αριθ. πρωτ. 25468/30.06.2017 σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ποσού 55.618,78€, για επιπλέον τρεις (3) μήνες, χωρίς αύξηση των ποσοτήτων ή της συμβατικής αξίας, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 360/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2017 και ισολογισμού χρήσης 2017 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Γιάννη Τσαρούχη και Κυπρίων Ηρώων & Σολωμού, την 1η Ιουνίου 2018 για την πραγματοπoίηση εκδήλωσης του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης—Συκεών και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών – Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. – στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης έργου με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών" στην Πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3 "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης των δολοφονικών επιθέσεων του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό λαό


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της Δ.Ε. Νεάπολης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης"


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας νομοθετικής ρύθμισης της δυνατότητας μετακίνησης των εργαζομένων των Νομικών Προσώπων των Δήμων στους Δήμους


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες» - «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, 4ο-5ο Γυμνάσια Νεάπολης, 4ο-10ο Δημοτικά Σχολεία Νεάπολης)» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 112.4c «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσίας Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 163

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 4/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 228.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (β κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 3/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 5/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πινάκων για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Ανδρέου Δημητρίου, Κονίτσης, Κύπρου, Πλάτωνος και Νικηφορίδη της Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογισμού 245.409,34€, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου για την υπογραφή της


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Δαβάκη 28 & Διδυμοτείχου στην Δ.Ε. Νεάπολης (χώρος Παιδικής Χαράς)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1.«Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε.ΣΥΚΕΩΝ)» αρ. μελ. 64/2015

2.«Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» αρ. μελ. 81/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε.Πεύκων)» αρ. μελ. 94/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017»


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014» (αρ. μελ. 49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου “Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ.Παπανικολάου Γ’φάση (Δ.Ε. Πεύκων)” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του (αρ.μελ. 22/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών», λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της αριθμ. πρωτ. 10657/27-3-2018 σύμβασης προμήθειας ειδών σίτισης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκποίησης κινητών αντικειμένων (κατεστραμμένοι πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών με δημοπρασία


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πλαίσιο προστασίας του λαϊκού εισοδήματος και κατοικίας συνολικά από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταδίκη της επίθεσης εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη που έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου


14η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/06/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/06/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση στο λεκτικό του τίτλου, έγκριση της εκτέλεσης, έγκριση της δαπάνης και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: “Ανακατασκευή συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών” (αρ. μελ. 39/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανθέων από τη συμβολή της με την οδό Χρυσανθέμων μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Ρόδων, στις 22 Ιουνίου 2018 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Μάνος Λοΐζος» και συλλόγου Γυναικών Ρετζικίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 086.5a «Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το εγκεκριμένο έργο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4All)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την επιστροφή στο Δήμο Θεσσαλονίκης τμήματος της δ΄ δόσης χρηματοδότησης έτους 2017 για την υλοποίηση του προγράμματος REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 26/04/2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 83/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών κατά το σχολικό έτος 2018-2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 197

Ψήφισμα για δράσεις ανάδειξης και μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου


ΑΠΟΦΑΣΗ 198

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πλαίσιο προστασίας του λαϊκού εισοδήματος και κατοικίας συνολικά από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 4 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 24/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 25/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 680,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 26/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών των Αγίου Παύλου & Δώδεκα Αποστόλων στις Δημοτικές Ενότητες Αγ. Παύλου και Πεύκων αντίστοιχα


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα χρήσης υπαίθριου δημοτικού χώρου για θεατρική παράσταση


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράδοσης κατεστραμμένου και διαλυμένου δικύκλου οχήματος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (ΝΟΜ 330) για εκποίηση στο Α΄ Τελωνείο –Ζ΄ Τμήμα διαχείρισης Δημόσιου υλικού – Αποθήκη Πολίχνης Θεσσαλονίκης (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 46/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την πρόσληψη προσωπικού σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 6 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 24/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Πόντου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αθανασίου Διάκου αρ.2 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 25/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.182/2018 Α.Δ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έκπτωση μισθωτή και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μετονομασία της οδού Ελπίδος σε οδό Παναγιώτη Αφαλή


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ελεγκτών του υποχρεωτικού (τακτικού) διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2017 και το 2018 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (ΚΕΥΝΣ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Καθορισμός ειδικοτήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογισμού 23.283,93€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, Α.Ο.Ε. 104/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογισμού 8.801,52€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, Α.Ο.Ε. 104/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθ.86/2017 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη νέων έργων


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης με κωδικό ΟΠΣ 5027194 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης εργασιών, διαχείρισης ογκωδών και αποβλητών εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων, για χρονικό διάστημα 4 μηνών


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών σχεδιασμού & οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Α΄βαθμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 8.983,55 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 6ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 184 ημέρες και μέχρι την 31/12/2018, για το έργο «Β΄ ΚΑΠΗ-ΙΑΤΡΕΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε ποσό 3.268.477,60 € και του 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το έργο: «Β’ ΚΑΠΗ- ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) (Δ.Ε. Συκεών)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στη Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: ««Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στη Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της εκτέλεσης, έγκριση της δαπάνης και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτη 45/2018, της Ε.Σ.Υ. του ΣΑΥ-ΦΑΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στη Δ.Ε. Πεύκων (αρ. μελ. 72/2015) (Σχετ.: Α.Δ.Σ 10/2016, Α.Ο.Ε. 113/2016, 269/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 31/12/2018 που αφορά το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 31/08/2018 που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (αρ. μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 31/08/2018 που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (αρ. μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου) (Δ.Ε. Συκεών)» (αρ. μελ. 40/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (αρ. μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.111Β ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) και ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ )» ΑΡ. ΜΕΛ. 19/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 11/06/2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 14/06/2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» στη Δ.Ε. Πεύκων (αρ. μελ. 94/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου (τακτοποιητικός βάσει της αρ. απόφ.Α108/2018 Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (αρ. μελ. 4/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών της χρήσης του Α΄ ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ ( εκτός από τον 3ο όροφο) επί της οδού Καυκάσου 64-66 στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών χώρων στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών χώρων στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 73.160,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση του ιδιωτικού συμφωνητικού που αφορά την μεταφορά, αποθήκευση και καταστροφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση παράδοσης των ειδών της με αριθ. πρωτ. 11848/04-04-2018 σύμβασης προμήθειας επίπλων γραφείων-αρχειοθηκών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με την εταιρεία RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ποσού 27.575,69€ (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 09/2017, Α.Ο.Ε. 177/2017, 368/2017, 477/2017, 519/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της εκτέλεσης, έγκριση της δαπάνης και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης του έργου ‘Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου’


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 558.527,57€ και ανάθεσης σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 7/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


17η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της 159/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον τίτλο του έργου και τον προϋπολογισμό


18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων (Σχετ. Α.Ο.Ε. 361/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση πρασίνου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου –Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5028095 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Σχετ. Α.Ο.Ε. 339/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και συγκεκριμένα «Δημοτικό Κέντρο (ΔΑΚ) Συκεών: Επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης» (Σχετ. Α.Ο.Ε. 355/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ. Α.Ο.Ε. 356/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

(Σχετ. Α.Ο.Ε. 357/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων (Σχετ. Α.Ο.Ε. 344/2018)


Αποσύρθηκε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της πάγιας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν. 4555/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων: α) για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής σε υπάλληλο, β) καταβολή εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων επί των εισφορών σχολικής φύλακα και γ) καταβολή εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη και πρόσθετων επιβαρύνσεων επί των εισφορών υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για τις αποζημιώσεις τελικού ελέγχου ελεγκτών δόμησης α) για τις οικοδομικές εργασίες και β) για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν το έργο :«ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο του 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογισμού 74.396,28 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και ευαισθητοποίησης για την αιμοπεταλοδοσία, δωρεά βλαστοκυττάρων, μυελού των οστών και δωρεά οργάνων για το 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση οριστικής διαγραφής από την κυκλοφορία του ημιφορτηγού ανοικτού οχήματος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8900 (Α.Μ. 76) και παράδοσης αυτού για εκποίηση στο Α΄ τελωνείο – Ζ’ τμήμα διαχείρισης Δημόσιου υλικού – Αποθήκη Πολίχνης Θεσσαλονίκης (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη χρονική παράταση της με αριθ.πρωτ. 30406/11-08-2017 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με τον ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, ποσού 5.907,36€ (Α.Ο.Ε. 326/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη χρονική παράταση της με αριθ.πρωτ. 30294/10-08-2017 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας με την εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ, ποσού 13.017,02€ (Α.Ο.Ε. 299/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση παράδοσης των ειδών της με αριθ. πρωτ. 13156/19-04-2018 σύμβασης προμήθειας επίπλων γραφείων-αρχειοθηκών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με την εταιρεία Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ, ποσού 38.934,14€ (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 09/2017, Α.Ο.Ε. 177/2017, 368/2017, 477/2017, 519/2017, 111/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την χρονική παράταση παράδοσης των ειδών της με αριθ. πρωτ. 22013/17.07.2018 σύμβασης προμήθειας κλιματιστικών μονάδων (ψύξης-θέρμανσης), για τον κλιματισμό Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με την εταιρεία ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε., ποσού 10.626,80€ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 512/2017, 168/2018, 228/2018, 297/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση παράδοσης των ειδών της με αριθ. πρωτ. 10326/23-03-2018 σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης λογοτύπων και διακριτικών στο στόλο των οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με την εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTION MON. IKE, ποσού 24.961,20€ και επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε.457/2017, 25/2018, 109/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη εκτέλεση της αριθ. πρωτ.22883/26-07-2018 σύμβασης προμήθειας ελαιολάδου και λοιπών ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 14/06/2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ» (αρ.μελ. 114/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Ανάπλαση περιοχής πέριξ αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης’ δαπάνης 102.800,07 €, αρ. μελ. 28/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση, για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2016-2017”, Προϋπολογισμού 800.000,00€, (Αρ. Μελέτης : 1/2016), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νεοχωρίου αρ. 24 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κάλυψη δαπανών ταφής κατοίκου Πεύκων (αρ. αιτ. 14831/07-05-2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week Of Regions and Cities) στις 8-11 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Σχετ. 395/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

1) Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018, 2)«Έγκριση της εκτέλεσης και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του Δ. Νεάπολης – Συκεών (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2018), 3) Έγκριση κατεδάφισης υφιστάμενου κτίσματος αναψυκτήριου και της προσθήκης του εντός του πάρκου


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.463/2016 Α.Δ.Σ. για την παραλαβή του Β1΄ σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», που αφορά τη μελλοντική επέκταση σχεδίου πόλης Πεύκων (Σχετ.: η υπ΄αριθ.34/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ» (αρ. μελ. 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 110 στη Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ των οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής (πυλωτή-προκήπιο) (Σχετ.: η υπ΄αριθ. 31/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης και διαμόρφωσης πεζοδρομίου επί των οδών ΑΝΘΕΩΝ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ –Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στο κατάστημα ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Σχετ.: η υπ΄αριθ. 33/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου (Σχετ.: η υπ΄αριθ.35/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 1 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ.: η υπ΄αριθ.32/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 58 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ.: η υπ΄αριθ.33/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κύπρου 7-9 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης της διενέργειας υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Νεάπολης- Συκεών για δύο (2) έτη» προ υπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρτικής διαβούλευσης της αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη νέα αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4all) –Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας δύο (2) ατόμων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Novo Mesto της Σλοβενίας για συμμετοχή στην έβδομη συνάντηση και ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών (SOLIDA) στις 2-6 Οκτωβρίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης, η οποία αφορά την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στις Συκιές


20ή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017


21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά των κλήσεων σε απολογία προσώπων που αγωνίζονται κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση κωδικών και τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 423/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών ζώνης για χρέωση ΤΑΠ στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 24.428,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 23.312,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 22.692,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 16.368,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μεταβίβαση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018» του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της σύμβασης εργασιών διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.775,20 € μαζί με το Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.775,20 € μαζί με το Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Αγ.Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.713,20 € μαζί με το Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 405/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή δαπάνης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου συνολικού εμβαδού 17,60 τ.μ. ιδιοκτησίας Χαλκίδη Παναγιώτη και Ερμοφίλης Φώτογλου σύμφωνα με την αριθμ. 1965/2018 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € για την προμήθεια μαρμάρινων πλακών για εκδηλώσεις εγκαινίων και θεμελιώσεων για τα έτη 2018-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για τις αποζημιώσεις τελικού ελέγχου ελεγκτών δόμησης α) για τις οικοδομικές εργασίες και β) για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν το έργο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» με αναθεώρηση έως την 31/10/2018 (αρ. μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017», με αναθεώρηση έως την 31/12/2018 (αρ. μελ. 01/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην Δ.Ε. Νεάπολης», με αναθεώρηση έως την 27/11/2018 (αρ. μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή και Ανακατασκευή παιδικών χαρών (ΔΕ Συκεών)» (αρ. μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 8/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 228.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (γ κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης και εξειδίκευση πιστώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2018 και τον εορτασμό απελευθέρωσης της πόλης την Τρίτη 30 Οκτωβρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης, τιμητικής διάκρισης στον συγγραφέα – Ιστορικό Κωνσταντίνο Νίγδελη και εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Δίκτυο Αλληλέγγυων Πόλεων - «SOLIDA»


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Αναδοχή οφειλών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.», έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης και ανάληψη των υποχρεώσεων σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου σε αυτή


22η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των ειδών της ομάδας Δ με α/α 1 «Η/Υ με Λειτουργικό Σύστημα και οθόνες» και 2 «Φορητός Η/Υ με Λειτουργικό Σύστημα» της με αριθ. πρωτ.24210/13.08.2018, σύμβασης ποσού 18.280,76€, προμήθειας σουιτών εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες του προσωπικού κοινωφελούς υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με την εταιρεία SPECTRAtech ΑΕ, ύστερα από το με αρ. πρωτ. 28883/10.10.2018 αίτημά της, για λόγους ανωτέρας βίας της εταιρείας (Σχετ.: ΑΟΕ 459/2017, 540/2017, 115/2018, 200/2018, 312/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. 448/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Αναμορφωμένου Προϋπολογισμού 2018, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018, του Προγράμματος Δράσης έτους 2018 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Λ.Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας, Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών» (αρ.μελ. 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Έκπτωση μισθωτή και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο ΣΤΕ της υπ’ αριθμ. Υ.Α. 0004586 ΕΞ 2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 αναφορικά με τη μη παραχώρηση ακινήτων των Δήμων στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών Υπηρεσιών και κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων: Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Σχετ. ΑΟΕ 435/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. ΑΟΕ 436/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 9.920,00€ για την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.654,00€ για την δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση banners εκδηλώσεων έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της αριθμ. πρωτ. 28580/08-10-2018 σύμβασης εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), με τιμή προσφοράς 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών εκρίζωσης πρέμνων ξερών δέντρων από λάκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 19.873,48€


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2018 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων – παρουσιάσεων θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ευρύ κοινό του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 53.940,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Αποσύρθηκε το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση άδειας πλανόδιου πωλητή (αρ. αδείας 41/11.02.1993)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ‘‘Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ,τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΠΕΥΚΩΝ’’ (αρ. μελ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Αρ. μελ. 28/2016

2. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ) Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» Αρ. μελ. 40/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τακτικού μέλους και ορισμός Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών


24η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» και στο ευρύ κοινό προϋπολογισμού 53.940,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών


25η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 για την καταβολή πρόσθετης συμπληρωματικής χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ) σύμφωνα με την αρ. 329/2018 Α.Δ.Σ. (Σχετ. 468/2018 Α.Ο.Ε.)


26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας τριών (3) ατόμων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Δήμο Gioiosa Ionica Ιταλίας για συμμετοχή στην τελευταία συνάντηση και ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών» (SOLIDA) στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησιών και μετατόπιση παροχής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ επί της οδού Ελευθερίας-Βαλαωρίτη στην Δ.Ε.Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2019-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αιρετών εκπροσώπων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2019 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 460/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο του 2018 (Σχετ. 450/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη (Σχετ. Α.Σ.Δ.Κ.Σ. 33/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της αριθμ. πρωτ. 28751/09-10-2018 σύμβασης εργασιών καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), με τιμή προσφοράς 4.799,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών μεταφοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού διαμερισμάτων του προγράμματος “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογισμού 2.343,60€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, Α.Ο.Ε. 104/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου με τίτλο “Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του (αρ. μελ. 8/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις – δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους», Μελέτη 70/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Λ.Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας, Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του 2018 και του 2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του (αρ. μελ. 74/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση, για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2016-2017”, Προϋπολογισμού 800.000,00€, (Αρ. Μελέτης: 1/2016), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στην Ηγουμενίτσα για συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο ΚΕΠ Υγείας στις 30/11 και 1/12/2018 και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 39/27-01-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου στην εταιρία ΑΦΟΙ ΘΩΜΑΪΔΗ Ο.Ε. μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην οδό Επταπυργίου 63, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 11/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 12/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα σχετικά με τα θλιβερά επεισόδια στο 2ο ΓΕΛ Συκεών στις 18-11-2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (ΦΕΚ 1962/τεύχος Β /21.7.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 10.400,59 € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη


Αποσύρθηκε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 1ο Λύκειο Πεύκων (αρ.μελ. 49/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αίτησης Εφαρμογής Κατακόρυφης Σήμανσης Πεζόδρομου στην Πάροδο Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε. Πεύκων μεταξύ των ΟΤ Γ 154, 154Α & 154Β (Αρ. Απόφ. 39/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση πεζοδρομίου επί των οδών Ανδρ. Παπανδρέου 15 & Διδυμοτείχου γωνία στη Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. 41/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων διευκόλυνσης κίνησης πεζών στην οδό Τσαλδάρη στη Δ.Ε. Νεάπολης, σύμφωνα με πρόταση της Τροχαίας & Κυκλοφοριακής Μελέτης Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. 42/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Μ. Καραολή 17 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Αρ. Απόφ. 43/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αίτησης παράλληλης μετάθεσης του χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ επί της οδού Σικελιανού στη Δ.Ε. Πεύκων, σε εναρμόνιση με την υπ. αρ. 22/2018 Άδεια Δόμησης και την υπ. αρ. ΑΔΣ πρώην Δήμου Πεύκων (Αρ. Απόφ. 44/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς της Δ.Ε. Συκεών στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτοστρώσεων του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών», Μ 50/16, όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (Αρ. Απόφ. 45/2018 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης του κληροδοτήματος της Αφροδίτης Ισαακίδου – Τζιγκόζογλου για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 14/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην Αθήνα για συμμετοχή στην 21η Συνάντηση Εργασίας Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, για τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2018 έως και Νοέμβριο 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

42η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5028734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Το πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 140.6e «Δημιουργία - Αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρομών και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρκτικής διαβούλευσης της αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

(Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 30155/23-10-2018 σύμβασης για την Προμήθεια & εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου & 14ου Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Νεάπολης, ως προς τον τόπο παράδοσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 65/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ επί έλαττον κατά 836,80€ δηλαδή σε ποσό 62.861,41€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ», (αρ. μελ. 60/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην Δ.Ε. Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 46/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελ. 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)», προϋπολογισμού 382.540,00€ (αρ. μελ. 83/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ‘Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου (αρ. μελ. 26/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2019


29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

44η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Παράταση υλοποίησης έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


Αποσύρθηκε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για αποχαρακτηρισμό αναδασωτέας έκτασης (3) τριών στρεμμάτων για την επέκταση των Κοιμητηρίων Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)», αρ. μελέτης 96/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017», με αναθεώρηση έως την 28/02/2019, αρ. μελέτης 01/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)», αρ. μελέτης 95/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

43η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 32.193,95€ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για τα δικαιώματα λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αρ. κτηματογράφησης 010405, στο Ο.Τ. Γ399 της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ. – κ.λ.π.


30ή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019


31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ’αρ. 414/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην Δ.Ε. Νεάπολης» (μελέτη 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: Επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρταν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης» Μ.70/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019, του Προγράμματος Δράσης 2019 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12874/18.04.2018 σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) συνολικής δαπάνης 8.547,44€ μαζί με το ΦΠΑ, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ.28580/08.10.2018 σύμβαση επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), με τιμή προσφοράς στο γενικό σύνολο 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ.28751/09.10.2018 σύμβασης εργασιών καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), με τιμή προσφοράς στο γενικό σύνολο 4.799,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσίας Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών», με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης πέντε (5) σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2019


Αποσύρθηκε το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ


Αποσύρθηκε το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 19/10/2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΕΥΚΩΝ, ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΦΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ” στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (αρ. μελ. 62/2011)


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 10/12/2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)” (αρ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 7ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 4 επιπλέον μήνες και μέχρι 30/4/2019, για το έργο «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 11ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 30/6/2019, του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», αρ. μελέτης 17/2014